Finnmark heimevernsdistrikt 17Finnmark heimevernsdistrikt 17http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-17.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3003

Finnmark heimevernsdistrikt 17

HV-17 holder til i Porsangmoen leir utenfor Lakselv. Distriktssjef for HV-17 er oberstløytnant Stein Høye.

​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Finnmark fylke. Sjef HV-17 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Sjef HV-17 utøver sin kommando gjennom ni områdesjefer og én innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Finnmark HV-dsitrikt 17, Ida & Lyra, består av rundt 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimeve​rnsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving ni dager for befal).

Sommeren 2019 startet HV-17 opp med førstegangstjeneste, hvor intensjonen er å utdanne finnmarksungdom i løpet av en periode på seks måneder. Etter endt førstegangstjeneste blir disse fordelt ut i Heimevernets områder i Finnmark. Førsteegangstjenesten er underlagt innsatsstyrke Ida & Lyra med eget troppsbefal. 

Ansvarsområde

HV-17 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Finnmark. HV-17 er 11 prosent større enn Danmark, og har klimatiske utfordringer som er unike i Norge. Distriktet grenser til både Finland og Russland og omfatter 19 kommuner.

Organisering og nøkkelinformasjon

HV-17s distriktsstab på Porsangmoen består av 35 militært ansatte og fem sivilt ansatte.

Distriktsstaben i HV-17 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 


• Territorialt ansvar: Finnmark
• Stab på Porsangmoen
• 9 HV-områder
• Innsatsstyrke Ida & Lyra
• 40 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 16:56. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 6. januar 2020 11:41.