Finnmark heimevernsdistrikt 17Finnmark heimevernsdistrikt 17http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-17.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3003

Finnmark heimevernsdistrikt 17

HV-17 holder til i Porsangmoen leir utenfor Lakselv. Distriktssjef for HV-17 er oberstløytnant Stein Høye.

​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Finnmark fylke. Sjef HV-17 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Sjef HV-17 utøver sin kommando gjennom 12 områdesjefer og en innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Finnmark HV-dsitrikt 17, Ida & Lyra, består av rundt 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimeve​rnsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving ni dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-17 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Finnmark. HV-17 er 11 prosent større enn Danmark, og har klimatiske utfordringer som er unike i Norge. Distriktet grenser til både Finland og Russland og omfatter 19 kommuner.


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-17s distriktsstab på Porsangmoen består av 24 fast tjenestegjørende offiserer og 25 sivilt ansatte. 

Distriktsstaben i HV-17 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 


• Territorialt ansvar: Finnmark
• Stab på Porsangmoen
• 10 HV-områder
• 2 Sjøheimevernsområder
• Innsatsstyrke Ida & Lyra
• 49 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 16:56. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 17. august 2017 10:58.