IMG_8050IMG_8050http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_8050.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8725

Historie

Bergenhus festning består av Sverresborg, Koengen og Holmen (den delen av festningen som er innenfor festningsmurene).

​​​​​​​​Bergenhus festning har historie tilbake til 1100-tallet, da Kong Øystein Magnusson flyttet kongssetet fra Alrekstad (tidl Årstad hovedgård, dagens Alrekstad skole) til Holmen. Under kong Håkon Håkonsson sin regjeringstid (1217-63) ble det bygd en ringmur av stein på Holmen for beskyttelse mot brann og fiender. Bjørgvin (Bergen) ble i samme tidsrom Norges hovedstad.

Håkon Håkonsson ble valgt til konge av birkebeinerne i 1217. Hans status som konge ble anerkjent av Paven i 1247, og ble kronet i Bjørgvin av Kardinal Vilhelm av Sabina samme år. Håkon Håkonssons saga (av Snorre Sturlason) sier at kardinalen brakte med seg to to septere i sølv som gaver til kongen, hvorav ett hadde et kors i gull på toppen, og det andre hadde et ørnehode av gull med kongekrone på toppen. Disse septerene ble båret fremst i kroningsprosesjonen.

HV-09s ivaretar noe av historien tilbake til 1247 gjennom sitt avdelingsmerke, et kronet ørnehodet i profil. Merket har tidligere, med forskjellige fargekombinasjoner, vært avdelingsmerke også for hhv FDI 9/IR 9, FDI 10/IR 10 og Brig V.


I 1514 skiftet kongsgården status til festning og ble militært område. I løpet av 1600-tallet ble festningen bygd ut videre og forsterket, og var på sitt mest fullstendige i år 1700 med Bergenhus og Sverresborg som en samlet festning. Under unionen med Danmark opphørte Bjørgvin å være residensby, men forble det politiske og administrative sentrum for Vestlandet og Nord-Norge inntil innføringen av eneveldet i 1660. Da ble Bergenhus en ren militær festning.

Det Bergenhusiske regiment var et av de fem regimentene som ble opprettet 18. januar 1628, da Norge fikk sin egen Hær. Regimentet hadde sitt hovedsete på Bergenhus. Regimentet ble delt i to i 1718: 1. Nordre Bergenhusiske regiment og 2. Søndre Bergenhusiske regiment. De to regimentene ble slått sammen igjen i 1789 og eksisterte frem til hærordningen av 1818, da den Bergenske Infanteribrigade ble opprettet som en av landets fem brigader. Under hærordningen av 1911 ble regimentsorganisasjonen gjeninnført i rammen av kombinerte regimenter, hvor hhv 1. Nordre Bergenhus Infanteriregiment nr. 10 (IR 10) og 2. det Søndre Bergenhus Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) ble opprettet 1. januar 1911. Regimentene skiftet navn til hhv Hordaland Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) og Fjordane Infanteriregiment nr 10 (IR 10) i 1930.

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) ble opprettet høsten 1947 under navnet Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09). Heimevernets tilhørighet til Landforsvaret ble allerede fra starten markert ved at heimevernsdistriktenes utskrivningsdistrikter falt sammen med regimentenes utskrivningsdistrikter, og ble navngitt og nummerert i samsvar med regimentenes nummer: Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) – Hordaland Infanteriregiment nr.9 (IR 9).

I 1964 ble Forsvarsdistriktsordningen innført, og IR 9 fikk navnet Hordaland forsvarsdistrikt/Hordaland infanteriregiment nr 9. (FDI 9/IR 9). Ved denne organisasjonen fikk regimentet både et territorielt forsvarsansvar, FDI-delen, og et oppsetningsansvar, IR-delen. Denne organiseringen innebar et nært samarbeid mellom HV og regimentet om operativ planlegging, hvor HV-09 ved mobilisering og krig ble underlagt regimentet.

FDI 9/IR 9 ble lagt ned 31. juli 1995 og erstattet av Bergenhus regiment, som igjen ble lagt ned 29. september 2002. HV-09 overtok da det lokale territorielle ansvaret.

I 1990 ble Heimevernsdistriktene faneførende avdelinger med ensartede faner i HVs heraldisk grønne farge. HV-09 fikk overrakt sin fane av Kong Harald 5. på Bergenhus i juni 1992. Da HV-10 ble lagt ned 1. august 1995 ble HV-09 eneste Landforsvarsavdeling på Vestlandet. For å ta vare på de landmilitære tradisjoner ble Hordaland Heimeversdistrikt 09 omdøpt til Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. HV-09 overtok FDI 9/IR 9/Bergenhus sitt avdelingsmerke, den kronede ørn, og distriktet fikk ny fane. Den nye fanen har IR 9 og IR 10s farger, og æresbanderolene gjengir hedersnavnene fra de gamle regimentsfanene.

I dag er følgende avdelinger lokalisert på Bergenhus: Kommandant Bergenhus festning, HV-09, Forsvarets regnskapsavdeling (FRA), Sjøforsvarets musikkorps, Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) og Festningsmuseet.​​​

I pdfen under finner du historien til fanen og en oversikt over a​vdelinger med standkvarter på Bergenhus

BergenhusFane.pdf​​


Publisert 3. februar 2017 11:13..