Sjef opstø/vs

Opstøs overordnede oppgaver er å støtte sjef HV i å lede og videreutvikle organisasjonen. Sjef Opstø/vs er oberst Ove Staurset.

SJEF OPSTØ HAR FØLGENDE HOVEDOPPGAVER:


 • Virksomhetsplanlegging
 • Virksomhetsstyring
 • EBA drift
 • Organisasjonsforvaltning
 • Personellforvaltning
 • Kontinuerlig forbedring/Rapportering
 • Intern drift av HVST
 

Virksomhetsstyringsseksjons hovedoppgaver:

 • Plan- og budsjettprosessen, herunder interneffektivisering og risikostyring
 • Økonomistyring og virksomhetsstyring, herunder rapportering
 • Internkontroll, herunder forsvarlig forvaltning
 • Materielldrift og logistikk generelt, herunder operasjonalisering av KOP del IV i DFPS
 • EBA investering og drift
 • Rapportering, herunder FSJ Årsrapport, Tertialrapportering1, 2 og 3
 • Leveranseavtaler og horisontal samhandel
 • Holde regnskap med ammunisjon i HV
 • Intern administrasjon og drift av HVST innenfor økonomi, materiell og EBA
 

Organisasjon- og personellseksjonens hovedoppgaver:

 • Forvalte produksjonsstrukturen
 • Personelldisponeringer i produksjonsstrukturen
 • Bidra med innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk
 • Bidra med innspill til GIHVs Virksomhetsplan
 • Ansvarlig for kontakten med Heimevernets hovedtillitsvalgte
 • Være GIHV/STSJ sitt sekretariat i forbindelse med informasjon, drøftinger og forhandlinger
 • Ansvarlig for kontakten mot TMO, Heimevernets tillitsvalgte og saksansvarlig for HU møter i Heimevernet for GIHV
 • Ansvarlig for prosessen med organisasjonsutvikling
 • Ansvarlig for lønnspolicy og lokale lønnsforhandlinger
 • Intern personellforvaltning
 • HMS ansvar i hele HVs organisasjon
 • Kompetansekartlegging
 • Personelldisponering til INTOPS
 • Forvaltning av DFPS
 • Forvalte styrkestrukturen

Publisert 10. mai 2014 01:27. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 14. september 2018 12:36.