hv_393_generalinspektørenhv_393_generalinspektørenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=836/media/PubImages/Elisabeth.jpg

Sjef Heimevernet

Sjef Heimevernet, Elisabeth Michelsen tiltrådte stillingen 1. november 2019. Michelsen kom fra stillingen som sjef for logistikk (J4) ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.
Elisabeth Michelsen er sjef for driftsenheten Heimevernet (DIF sjef) og fører alminnelig kommando over Heimevernet. Figuren under angir hvilke budsjett- og resultatansvarlige sjefer (BRA sjefer) som er kommandomessig undergitt Sj HV.

Nestkommanderende (NK) i Heimevernet/stabssjef for Heimevernsstaben (STSJ HVST). NK/STSJ HVST er stedfortreder for Sj HV.

 

sj hv har følgende myndighet:

 • Sjef for driftsenheten Heimevernet (DIF-sjef) og har myndighet til å utøve sitt avgrensede arbeidsgiveransvar etter gjeldende regelverk samt ivareta de formelle forhold mellom Heimevernet og de ansattes tillitsvalgte
 • Å inngå avtaler for å dekke Heimevernets behov for varer og tjenester gjennom horisontal samhandel med øvrige virksomheter i Forsvaret, samt inngå samhandlingsavtale med Forsvarsbygg
 • Utøve myndighet gitt i gjeldende regelverk.
 

sj hv har følgende ansvar:

 • Ansvarlig for Heimevernets virksomhet
 • Styrkeprodusere operative enheter/avdelinger iht FSJ VP og opprettholde styrkenes operative evne og utholdenhet i samsvar med FSJs operative krav og fagmyndighetens krav
 • Lede Heimevernets virksomhet i tråd med og etter forutsetningene i Lov om Heimevernet av 17. juli 1953, samt utfyllende bestemmelser til denne gitt i kongelig resolusjon av 19. desember 1980
 • Holde Landsrådet for Heimevernet orientert om viktige saker av betydning for Heimevernet
 • Gjennomføre planlegging og forberedelser for beredskap og styrkeoppbygging i samsvar med gjeldende krav og regelverk
 • Utvikle Heimevernets konsepter og taktikk med basis i overordnede dokumenter og føringer
 • Utarbeide brukers krav til funksjon og ytelser for materiell og EBA. Videre bistå FST med å utarbeide dokumentasjon for investeringsprosjekter og bidra til materiellplanlegging på kort, midlere og lang sikt
 • Være gjennomføringsansvarlig for materiellinvesteringsprosjekter iht oppdrag fra FST
 • Forvalte og vedlikeholde det materiellet som disponeres av Heimevernet iht fagmyndighetens krav
 • Overordnet ansvar for å tilrettelegge og sikre at den forebyggende sikkerheten innen underlagte enheter/avdelinger ivaretas iht gjeldende regelverk
 • Fremme forslag til organisasjonsendringer og etter oppdrag i FSJ VP, gjennomføre disse. Gjennomføre tilpassing og utvikling av Heimevernets organisasjon slik at pålagte oppgaver kan løses på en rasjonell og effektiv måte
 • Sikre at utøvelsen av forvaltningen i Heimevernet er forsvarlig og iht gjeldende regelverk
 • Samarbeide med sivile myndigheter og organisasjoner om oppgaver av betydning for Heimevernet
 • Sj HV koordinerer Forsvarets eksterne avtaler med Det Frivillige skyttervesen (DFS), Norges lotteforbund og Norsk reserveoffiserers forbund
 • Ivareta Heimevernets historie og tradisjoner.
 

Heimevernsstaben

Heimevernsstaben er lokalisert på Terningmoen og ledes av stabssjef i Heimevernsstaben (NK/STSJ HVST). HVSTs overordnede oppgaver er å støtte Sj HV i utøvelsen av myndighet og ansvar som gitt i instruks beskrevet ovenfor.​
Publisert 10. mai 2014 00:37. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 9. desember 2019 10:30.