Lyder Karlsen, sjef planavdelingen, HeimevernsstabenLyder Karlsen, sjef planavdelingen, Heimevernsstabenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Lyder_Karlsen_MG_5113_140514_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4449

​Sjef operasjoner

Sjef operasjoner er kommandør Lyder Karlsen. Hans overordnede oppgaver er å støtte sjef HV i å lede og videreutvikle organisasjonen.

​​Sjef OPERASJONER skal:

 • Utarbeide sjef HVs policy, prioriteringer og føringer for utdanning, trening og øving
 • Bidra med innspill til Forsvarets overordnede dokumenter og planverk
 • Bidra med innspill til sjef HVs Virksomhetsplan
 • Forestå HVs Langtidsplanlegging og strukturutvikling
 • Forestå strategisk planlegging/prosjektering  og materiellanskaffelser
 • Klarlegge behov for evaluering og analyse av Heimevernets avdelinger/kapasiteter
 • Forestå samarbeidet med forsvarsgrenene og deres planleggings- og utviklingsmiljø

 

Analyse- og evalueringsseksjon (A/E) skal:

 • Evaluere budsjett-og resultatansvarliges (BRA) evne til kosteffektiv styrkeproduksjon iht Sj HVs overordnede målsettinger og krav (AEVAL)
 • Evaluere den faglige delen av styrkeproduksjon slik at den er i overensstemmelse med gitte prioriteter og gjennomføres etter gjeldende reglementer, håndbøker og utdanningsprogrammer
 • Evaluere Heimevernets helhetlige struktur og organisasjon for en best mulig evne til kosteffeffektiv styrkeproduksjon
 • Evaluere HVs (DIFens) evne til kosteffektiv og forsvarlig forvaltning
 • Analysere innrapporterte TAKEVAL- og OPEVAL-resultater og anbefale eventuelle tiltak og forbedringer
 • Organisere og gjennomføre enkeltevalueringer og analyser etter oppdrag fra Sj Planavdelingen
 

Plan- og utviklingsseksjon skal:

 • Utarbeide og koordinere innspill til FD og FST for utvikling av overordnede dokumenter, konsepter og strukturutviklingsplaner for Forsvaret
 • Bidra i arbeidet med langsiktig utvikling av Heimevernet, herunder ivareta Sj HVs langsiktige policy og sikre at årlige virksomhetsplaner gjenspeiler den fastsatte utvikling
 • Bidra i prosesser for å utvikle Heimevernets evne til å organisere, utruste og sette opp avdelinger innen Land-, luft og sjøheimevernet
 • Planlegge og koordinere Heimevernets overordnede aktiviteter innen utdanning, trening og øving
 • Rapportering i styrkeregistret (SOS)
 • Bidra i samarbeidet med forsvarsgrenene og deres planleggings- og utviklingsmiljøer
 

Materiell- og strukturutviklingsseksjon har ansvaret for:

 • Utvikling og faglig forvaltning av Heimevernets operative struktur
 • Utvikling og faglig forvaltning av planverk for styrkeoppbygging
 • Utvikling og faglig forvaltning av beredskapsplanverket
 • Planlegging av materiellanskaffelser
 • Ivareta det stabsmessige saksansvar innenfor samband/KKIS
 

FOH seksjonen skal:

 • Støtte Sj FOH med kompetanse om Heimevernet innenfor operativ virksomhet
 • Bidra i relevante prosesser i FOH for å ivareta viktige forhold i utviklingen og styrkeproduksjon av Heimevernet
 • Støtte FOH og heimevernsdistriktene med operativ planlegging
 • Støtte FOH og heimevernsdistriktene med øvingsplanlegging
 • Profilere og informere om HVs org og kapasiteter i FOH
 

Publisert 16. mai 2014 15:07. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 5. desember 2017 14:53.