hv_405_stabssjefhv_405_stabssjefhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=837/media/PubImages/HVNETT_Lyder_Karlsen_MG_5113_140514_2600px.jpg

Stabssjef

Kommandør Lyder Karlsen er stabssjef og er budsjett- og resultatansvarlig sjef for Heimevernsstaben. Han ivaretar lokalt arbeidsgiveransvar på vegne av sjef Heimevernet i samsvar med delegerte fullmakter.
​​​​​Stabssjef Heimevernsstaben ivaretar på sjef Heimevernets vegne den overordnede oppfølgingen av mål- og resultatkrav gitt gjennom Forsvarssjefens årlige virksomhetsplan.

I det daglige er stabssjef Heimevernsstaben delegert ansvaret for å styre Heimevernet som driftsenhet (DIF) i Forsvaret.
 
NK/STSJ er Senior Information Manager i Heimevernet og skal ivareta ansvaret for implementering, vedlikehold og gjennomføring av alle forhold som berører IM i Heimevernet.

Funksjonen Senior Information Manager utøves av Sjef Lederstøtteseksjon etter retningslinjer fra STSJ.

 

Stabssjefen:

  • fører alminnelig kommando over HVST
  • har ansvar for kontinuerlig forbedring i Heimevernet
  • utøver disiplinærmyndighet overfor tilsatte i HVST
  • forbereder og koordinerer beslutninger for Sj HV
  • prioriterer ressursutnyttelsen i HVST prosesser
  • styrer stabens prosesser for utvikling og styrkeproduksjon i Heimevernet
  • styrer koordinering av prosesser mot overordnet nivå
  • styrer interne prosesser i HVST som krever involvering fra mer enn en avdeling
  • styrer etablering av overordnet målstruktur og virksomhetsplan for HVST
Publisert 14. mai 2014 13:30.. Sist oppdatert 22. august 2019 10:40.