Innsatsstyrke ClaymoreInnsatsstyrke Claymorehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_1715_151016_Claymore.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4439En hurtig reaksjonsstyrke tilhørende HV-16 som raskt kan settes inn i spesielle oppdrag på land. Styrken består av 250 soldater og har oppsetningssted på Setermoen i Troms.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi er, sammen med innsatsstyrkene i de andre HV-distriktene i Norge, spydspissen av kampkraft i Heimevernet. Innsatsstyrkene er en nasjonal forsvarsressurs, klare til å løse oppdrag ved alarm. Vi er i stand til å kunne settes inn i operasjoner i hele Norge dersom det skulle være behov for dette.

Som soldat i Claymore vil du tilhøre en hurtig mobiliseringsstyrke som primært skal virke i nordre Nordland og Troms, herunder Lofoten og Vesterålen, på vegne av sjefen i HV-16. Heimevernsdistriktet har kontorer i Bjerkvik i Narvik kommune.

Kystlinje samt det at vi befinner oss i Hærens kjerneområde med mye viktig infrastruktur og personell, bidrar til å prege vårt ansvarsområde.


KORT REAKSJONSTID

Innsatsstyrkene består av spesielt utvalgt, utdannet og utrustet personell. I tillegg er styrkene mobile, fleksible og har kort reaksjonstid for nasjonal innsats. 

Innsatsstyrkene skal være klare til oppdrag på kort varsel. Heimevernets innsatsstyrker skal kunne løse oppdrag over hele landet – og vil raskt kunne settes inn der det er behov.

Utrustningen til soldatene i Claymore og i avdelingen som helhet er mer omfattende enn det du finner i de vanlige HV-områdene.

Soldatene våre er en fin blanding av unge kvinner og menn med relativt «fersk» førstegangstjeneste og godt voksne med lang og variert arbeidserfaring fra det sivile. 

Man må ha gjennomført førstegangstjeneste for å søke opptak til styrken, og vi søker spesielt personell med kompetanse fra operative avdelinger i Forsvaret. Vi legger vekt på å utnytte vårt personell på best mulig måte, og bygge videre på basisferdigheter fra førstegangstjeneste eller befalsutdanning. 

Det legges samtidig vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder. Da spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefskurs, men også fagkurs som sanitet, stridskurs, objektsikring, samband med mer. Heimevernet har en rikholdig kurskatalog. 


AVTALEN

Innsatsstyrke Claymore består av frivillige og svært motiverte soldater og befal som har skrevet kontrakt med oss. Kontrakten innebærer mer trening enn vernepliktige HV-soldater og vernepliktsloven gir rom for. Avtalen regulerer utvidet trening, inntil 30 dager pr år. 

De siste årene har soldatene i innsatsstyrkene trent litt mindre grunnet stramme budsjetter, cirka 15 dager årlig for soldater og 20 dager for befal og spesialister. En tropp trener ytterligere fem dager.

Som soldat eller befal på innsatskontrakt stiller du deg, din militære og sivile kompetanse og erfaring til disposisjon for kongeriket ved mobilisering, og kan være med på å gjøre en forskjell når landet vårt trenger det mest.

For tjeneste ut over den årlige tjenesteplikten (6 dager for menige/9 dager for befal) tilkommer innsatsstyrkesoldaten lønn- og tjenestegodtgjøring med økt sats i kontraktsperioden.

Etter seks dagers tjeneste eller seks måneder etter signering av kontrakt utbetales en signeringsbonus på 5000 kroner.

Etter utløpet av kontraktsperioden tilkommer man en sluttbo​nus på 30 000 kroner om man har hatt godt oppmøte på trening og øvelser under kontraktsperioden.

Personell som ønsker å tjenestegjøre i innsatsstyrkene må gjennom fysiske opptaksprøver, en seleksjonsprosess og opptaksøvelse.

Har du gjennomført førstegangstjeneste kan du søke opptak.
 Bli en del av stryrken - gjør en innsats! 

SØK OPPTAK