Økonomi

Selv om personellet i Innsatsstyrken som har skrevet kontrakt ikke er økonomisk motivert for å tjenestegjøre i Innsatstyrken, redegjør vi her kort rundt det økonomiske for ordens skyld, med forbehold om evt feil og mangler.
Satsene er korrekt pr 16.01.14
 

For menige/korporaler

Kompensasjonstillegget utbetales til menige/korporaler som dokumenterer at de ikke mottar lønn fra arbeidsgiver under tjenesten. Tillegget er skattbart. Du kan også få utbetalt ektefelletillegg/barnetillegg. Disse tilleggene er skattefrie.
 

For befal

Omforent tillegg utbetales pr tjenestegjørende dag til HV-befal som innkalles til repetisjons- og HV-øvelser og som i sin sivile jobb ikke omfattes av Hovedtariffavtalen i Staten.
Befal mottar ikke kompensasjonstillegg eller ektefelletillegg/barnetillegg.
For at den innkalte skal få omforent tillegg må arbeidsgiver bekrefte tilsettingsforholdet.
(Gjelder også menige som fungerer i befalsstilling under øvelse).
 

Næringsbidrag/Særskilt økonomisk hjelp

Det kan søkes om næringsbidrag for selvstendig næringsdrivende og for særskilt økonomisk hjelp for privatpersoner hvis tjenesten medfører ekstrautgifter/inntektstap. Eksempler er beskrevet i linken over.  Søknad som fremmes mindre enn 1 mnd før øvelsen/treningen starter utløser ikke utbetaling før måneden atter aktiviteten. Søknad som fremmes senere enn 3 mnd etter avsluttet tjeneste vil normalt ikke bli behandlet
 

For ansatte i Fylke/Stat

HTA – Fellesbestemmelser § 21 – Militærtjeneste og sivil tjeneste forvaltes i Heimevernet for sivilt tilsatt personell som har stat eller fylke som sin hovedarbeidsgiver og er innkalt i styrkestrukturen på tjeneste-/øvelse.
 
Tjenestetillegg: ”Når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønnen for tjenestetillegg. Det gjøres da også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn”.
 
HV-lønn: ”For vernepliktig og utskrevet befal skal det når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager) i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grads/stillings hoved-regulativlønn. Er sistnevnte lønn høyere enn den sivile stillings lønn, faller den sivile lønnen helt bort”.
 

Innsatsstyrketillegget

For aktivitet ut over tjenjenesteplikten iht vernepliktsloven tilstås ekstraordinært tjenestetillegg/I-styrketillegg:
• Mannskaper: fom  7. – 36. dag
• Befal: fom  10. – 39. dag
 
Innsatstyrken er frivillig personell på tre års kontrakt, og har inntil 30 dager årlig tjenesteplikt i tillegg til den generelle tjenesteplikten på 6/9 dager. Det utbetales ikke I-tillegg ut over 30 dager.
Det tilstås ikke I-styrketillegg for kvalifiserende kurs (jf. HV-loven § 8).
 

Kurstillegg

Kurstillegget utbetales ifbm kvalifiserende kurs. Ved utbetaling av kurstillegg bortfaller alle andre tillegg.
 

Kontraktsbonuser

Bonusordningen er 2-delt:

• Signeringsbonus gis når personell signerer I-kontrakt, dog ikke før krav om tjenestegjøring er oppfylt.
Krav: minimum 6 dager, eller etter 6 måneder av kontraktsperioden avhengig av hva som inntreffer først.

• Sluttbonus gis når kontrakten utløper, etter 3 år, om krav vedrørende tjeneste gjøring er oppfylt. Sluttbonus utbetales måneden etter kontraktsslutt. Ved evt frysing av kontrakt forlenges kontraktsperioden tilsvarende, og sluttbonus utbetales ihht den «nye» kontraktsslutten.
Krav: 75 % av innkalte øvings-/treningsdager er gjennomført.
Publisert 12. april 2014 15:51.. Sist oppdatert 30. juni 2015 01:30.