Soldater fra HV-11, Møre og Fjordane heimevernsdistriktSoldater fra HV-11, Møre og Fjordane heimevernsdistrikthttp://forsvaret.no/media/PubImages/HV11_Archery_2014-2567_FMS.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8772

Ledig stilling som sjefssersjant

# 2017SR2_HV_ HV-11_ SJEFSSERSJANT INNSATSSTYRKE_30402297

​​​​Heimevernet består av 45 000 soldater fordelt på  11 territorielle distrikter. Beredskapsstrukturen er inndelt i 251 lokale områder og 15 innsatsstyrker. Lokal og landsdekkende beredskap oppnå s gjennom gode prosedyrer, trente avdelinger, kompetente sjefer og soldater, godt materiell, godt samvirke, framskutte lagre og gode varslingssystemer.

Heimevernet har ca. 500 fast ansatte fordelt på  Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetansesenter, Sheimevernets utdannings- og kompetansesenter og elleve HV-distrikter.

HV-distriktene er selvstendige avdelinger med ansvar for å  lede styrker i fred, krise og krig, styrkeprodusere operative avdelinger, ivareta lokalt territorielt ansvar på  vegne av Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter og gi bistand til det sivile samfunn, herunder bistå politiet.

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 (HV-11) er ett mellomstort distrikt i antall hoder (tilsvarende Regiment/Brigade) og lokalisert på  Setnesmoen ved Å ndalsnes. Distriktet er operativt ansvarlig for all landmilitær virksomhet i fred, krise og krig innenfor eget ansvarsområ de (Mø re og Romsdal fylke og deler av Sogn og Fjordane). Pr i dag teller distriktstaben 27 ansatte, fordelt mellom yrkesmilitære og sivilt tilsatte.

Treningsvirksomheten foregår på Setnesmoen eller lokalt innen ansvarsområdet. Innsatsstyrke Archery er en fullt oppsatt innsatsavdeling med 194 soldater og befal. Styrken innehar standard infanterielementer og har utvidet treningsmønster.

2017R1_HV_HV-11_Sjsjt I-KDO_30732998

Navn på stilling: Sjefssersjant I-KDO

Avdelings-ref: Forsvaret/HV/HV-11/HV-11101/I-Kommando

Grunndata

 • Tjenestevilkår: Tilsetting til 60 år
 • Forsvarsgren:
 • Enhet: Forsvaret
 • Underavdeling: I-Kommando
 • Bransje:
 • Tjenestefelt/Våpenart:
 • SKO: 1567 Stabssersj/flottiljemester
 • Tjenestested: Setnesmoen
 • Stillingsprosent: 100,00%
 • Tidsbegrensning: Min: 00 Maks: 00
 • Merknad: Intervju må påregnes. Tidsbegrensning 5-8 år

Hovedoppgave:

Sjefssersjanten skal på vegne av Sjef I-kommando lede, utvikle og implementere OR-korpset i Innsatsstyrke Archery.

Sjefssersjanten skal støtte HV-11`s kommandersersjant med utviklingen og implementeringen av OR-korpset i HV-11. Informere og motivere for innføringen av OR-korpset i egen avdeling.

Ansvarsområde:​​

Sjefssersjanten skal evaluere og følge opp trening, øving og oppdragsløsning. Bidra i karriereutvikling og veiledning for avdelingens OR-personell og gi innspill til seleksjonsprosesser innenfor OR-korpset. Delta i forfallende arbeid ved Innsatstyrke Archery.

Krav

Følgende kvalifikasjonskrav må være oppfylt:

 • GBU/Tilsvarende
 • Fysisk test krav: Nivå 4
 • Følgende kvalifikasjoner bør være oppfylt:
 • VBU 2

Vi tilbyr

Stillingskode 1567 Stabssersj/flottiljemester : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37/ALT01-ALT17, for tiden kr 347.700,- til kr 498.000,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte major Dag Rafael Torhaug tlf: 712 24 110​


Publisert 10. februar 2017 12:46.. Sist oppdatert 10. februar 2017 12:57.