hv_888_reduksjonenehargåttfhv_888_reduksjonenehargåttfhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=228Reduksjonene har gått for langtHæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og Heimevernet tilsvarende med 50 prosent. /media/PubImages/20170601_JPH_FH2B0408-Pano.jpg

Tekst: Tor Rune Raabye, sjef Heimevernet

Norge trenger et territorielt forsvar for å kunne håndtere dagens og fremtidens trusselbilde. Heimevernet (HV) er med sine nærmere 45.000 soldater den eneste organisa­sjonen i Forsvaret med tilstrekkelig volum, reaksjons­evne og lokal tilstedeværelse til å fylle rollen. 

Norge er en småstat med en viktig geostrategisk beliggen­het. Kontroll over det norske landterritoriet er derfor en varig utfordring. HV er en militær beredskapsorganisa­sjon med kapasiteter som er viktig for forsvaret av norsk territorium - og som svært raskt kan bidra til å forsvare Norge mot trusler, anslag og angrep. 

Heimevernet og Hæren utgjør Norges landmakt. Dette er dog to organisasjoner med hver sin selvstendige rolle. Hæren og Heimevernet har ikke overlappende, men utfyllende oppgaver. 

Hva skiller så de to? Hæren er lokalisert til et fåtall steder i Norge. Hærens tyngdepunkt - Brigade Nord - har begrenset kapasitet og evne til tilstedeværelse. Brigaden er med sine totalt 5000 mannska­per og befal utrustet, trent, bemannet og organisert for å gå til kamp i det mest krevende krigsscenario innenlands som utenlands - som en del av Norges forpliktelser overfor Nato. 

HV er noe ganske annet: En ren nasjonal ressurs. Lett utstyrte avdelinger som sikrer og beskytter kritisk militær og sivil infrastruktur. Som ivaretar mottak og beskyttelse av allierte forsterkninger i havner, på flyplasser og på landeveien. Titusener av mobiliserbare kvinner og menn over hele landet, som stiller med våpen i hånd når behovet oppstår. Utholdenhet over tid. Forsvarsvilje. Nærvær i og lokalkunnskap om by og bygd. Sivil yrkes­kompetanse. Livserfaring. Unik lokalkunnskap om infrastruktur, befolkning og geografi. Et personlig nett­verk. God situasjonsoversikt og situasjonsforståelse. 

Glemmes må heller ikke våre elleve HV-distrikters daglige og viktige samarbeid med politidistriktene, sivilfor­svaret, fylkesmenn og andre beredskapsaktører - det vil si totalforsvaret - på det som på fagspråket heter territorielle operasjoner. I tillegg har HV en sivil rådsstruktur sentralt og lokalt, som bistår med forslag og råd i saker som angår HV - og dermed forsvarsevnen og viljen i et forsvar som blir stadig mindre synlig for befolkningen. 

Den pågående landmaktut­redningen presenterte nylig sin statusrapport. Den har blant annet vurdert å organisere Hæren og Heimevernet under en felles ledelse - benevnt sjefen for Landforsvaret. 

Forsvaret har allerede i dag en velfungerende felles ledelse­smodell - nemlig Fellesoperativt hovedkvarter i Bodø (FOH) - der Hæren og HV er underordnet på lik linje med hver sine definerte oppdrag. Som sjef for Heimever­net har jeg fremmet mine råd overfor forsvarssjefen også på dette området. Han har lyttet til disse før han etter hvert skal gi sin endelige militærfaglige anbefaling til statsråden om fremtidens landmakt. 

«En troverdig og effektiv landmakt er vesentlig for den norske forsvarsevnen», skriver forsvarssjefen i statusrapportens innledning. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hæren har de siste ti årene vært økonomisk sulteforet både på drift og investeringer i tidsriktig og høyst påtrengt materiell. Hæren er etter den Heimevernet kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og HV tilsvarende med 50 prosent. Jeg mener at reduksjonene har gått for langt. 

Med andre ord vil en høyst nødvendig modemisering av Hæren bidra til å øke landmak­tens potensial. Dessuten tar flere partier til orde for økte bevilgninger i tråd med Natos målsetning om to prosent av bnp. Dette burde borge for eksempelvis å opprette ytterligere en hærbrigade med tilhørende materiell, noe som forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) foreslo i 2015, gitt økte budsjettrammer. 

Norge trenger et sterkt forsvar med moderne fly, fartøy og en tidsriktig landmakt med en troverdig og effektiv hær. Et moderne utstyrt og godt trent heimevern er en naturlig og viktig del av et relevant landfor­svar. 

Det er på landjorden striden til slutt avgjøres fordi det er der vi mennesker bor. Empirien på dette er overveldende i alle tidligere og pågående konflik­ter i moderne tid. Og så har Sjøforsvaret og Luftforsvaret sine svært viktige roller å spille i en helhetlig militær opera­sjon. 

Publisert 12. juli 2017 17:48. av Heimevernet. Sist oppdatert 12. juli 2017 23:06.