HVNETT_ill_bilder_sylte-1247HVNETT_ill_bilder_sylte-1247http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-1247.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3932

Utsettelse søknad

Alle søknader om utsettelse skal rettes til din områdesjef. Du har klagedgang dersom du får avslag på din søknad.
​​​​​​​​​​Hvis områdesjefen din ikke finner grunnlag for å innvilge klagen din videresender han/hun den til distriktsjef i heimevernsdistriktet ditt for en avgjørelse.​

Behandlingsinstanser i Heimevernet forholder seg til disse retningslinjene ift utsettelsessøknader:

Arbeid

Søknader som kommer direkte fra arbeidsgivere vil ikke bli behandlet. Det er den vernepliktige selv som må søke med relevant dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Arbeid gir i utgangspunktet ikke rett til utsettelse av pliktig heimevernstjeneste.

Arbeidsmiljøloven (AML) § 12-12 som omhandler permisjon sier blant annet følgende: «Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste».


I følge AML § 15-10 kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av permisjon etter § 12-12. Derfor må arbeidsgiver legge forholdene til rette slik at militærtjeneste kan utføres.

Utsettelse med bakgrunn i arbeidsforhold kan ihht «Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge» (BUV) del III, kap 1, vedlegg B, punkt 13 gis når det dokumenteres at «bedriften/virksomheten påføres vesentlig tap, eller at arbeidsplasser pga den vernepliktiges fravær må nedlegges, eller at livsviktige funksjoner stanser opp».

Husdyrhold

I henhold til «Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge» (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 12, innvilges utsettelse, under forutsetning av at bla følgende kan dokumenteres fra kommunens Landbrukskontor: 

  • At avløser ikke kan skaffes
  • At dyrene må selges eller slaktes dersom utsettelse ikke gis

Det er ikke krav om at avløser må være kommunalt ansatt. Familiemedlemmer over 16 år godkjennes som vikar/avløser. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon i forhold til vikarkostnader.

Daglig omsorg for barn


1. Permisjon for den andre omsorgspersonen: 
Arbeidsgiver kan ikke nekte å gi den andre omsorgspersonen permisjon uten lønn for å passe barn når mor/far er på HV- øvelse. Jfr BUV del III kap IV vedlegg E side 2:

 Omsorgsansvaret er i utgangspunktet likt for kvinner og menn, og den andre omsorgspersons arbeidsgiver eller egne prioriteringer kan ikke likestilles med de plikter Vernepliktsloven (herunder Heimevernsloven) pålegger den enkelte.

Denne bestemmelsen pålegger arbeidsgiver å gi den andre omsorgspersonen permisjon uten lønn under HV- øvelse.

2. Omsorgspermisjon: Ved lovfestet permisjon skal personellet ha utsettelse så lenge permisjonen varer. Dokumentasjon fra NAV må vedlegges søknaden. Dersom man kun tar ut fedrekvote/mødrekvote under en begrenset del av øvelsen skal man ikke gis utsettelse. Man har derimot krav på permisjon i det korte tidsrommet fedrekvoten/mødrekvoten tas ut.

3. Svangerskap: Gravide kvinner skal gis utsettelse på medisinsk grunnag. Gravide kvinner kalles ikke inn til tjeneste. (jfr BUV del III kap IV vedl E)

4. Fødselstermin er ikke utsettelsesgrunn, med mindre fødselen har skjedd og HV- mannen har lovfestet permisjon, eller at det oppstår komplikasjoner. Det er ikke god nok grunn at terminen er satt til en av dagene i eller nært forestående til HV- treningen. Heimevernet må selvfølgelig vise fleksibilitet. Om fødselen skjer/starter under tjeneste, gis det permisjon umiddelbart og Heimevernet skal være behjelpelig med transport for far. Det må også legges til rette for at far kan nås pr telefon hele døgnet. 

5. Eneomsorg for barn: Når HV- personell har eneomsorg for barn kan det gis utsettelse. Jfr BUV del III kap IV vedlegg E:

2c. Ved repetisjonstjeneste kan personell som har eneomsorg, gis utsettelse såfremt:

  • Avdelingen ikke kan tilby fleksible permisjonsordninger som medfører at barnets omsorgsbehov ivaretas under tjenesten på tilnærmet samme måte som ellers
  • Det ikke kan skaffes en barnepasser som kan ivareta den vernepliktiges omsorgsansvar, jfr del III kap VII vedlegg A u-vedlegg 2 pkt 3B ( Særskilt økonomisk hjelp)

Dette gjelder også dersom den VPL har midlertidig eneomsorg fordi den andre omsorgspersonen ikke kan passe barnet (til fylte 16 år) på grunn av egen arbeidssituasjon, studier eller sykdom. Det forutsettes imidlertid her tungtveiende begrunnelser.

(Merknad: Betegnelsen vernepliktig personell omfatter både befal, korporal/tilsvarende og menig personell, jfr Tff ugr 523, AI pkt 4)


HV-personell har anledning til å søke om særskilt økonomisk hjelp i følge med ekstrautgifter til barnepass. — Se pkt 2.5.2Utdanning

En 5 dagers HV- trening vil i utgangspunktet ikke gi utsettelse. Studenter tåler 5 dager borte fra studiene. Jfr sykdom, influensa etc.

Der det er krav om obligatoriske forelesninger, er innkalling til militærtjeneste en gyldig grunn for fravær fra studier, og utsettelse gis ikke.

HV- tjeneste må ikke påføre studenter urimelige belastninger slik at studier vil kunne bli utsatt 1 år eller at studenten ikke kan ta eksamen. Ved utsettelsessøknad må det tas hensyn til studiets oppbygning:

  • Eksamensperioder
  • Ukesamlinger, som er vanlig i hovedfagsstudier
  • Siste semester i hovedfagsstudiet
  • Prosjekter og obligatoriske innleveringer med knappe tidsfrister

Det skal dokumenteres og attesteres ved undervisningsplan/tidsplan for studiet om det kan få urimelige belastninger å gjennomføre HV-øvelsen.

I eksamenssemester gis det som hovedregel anbefaling om utsettelser med mindre øvelsen er kortvarig eller helt i begynnelsen av semesteret. De siste fire ukene før eksamen bør være øvelsesfri. Det gis utsettelse fra øvelse i forbindelse med fagprøveavleggelser, perfeksjoneringskurs til fagprøveavleggelser og helt nødvendige fagkurs på fagopplæringssektoren.

Helse

Her kreves det en legeerklæring av nyere dato. Denne må inneholde en diagnose og/eller en beskrivelse av dine helsemessige begrensninger. Legeattesten vil bli videresendt av din områdesjef eller HV-distrikt til militær legenemnd for vurdering. Saksbehandlingstiden er opptil 4 uker. 

En sykemelding eller legeerklæring fritar deg ikke fra fremmøteplikten. Dersom du er sykemeldt vil din områdesjef kunne kreve at du skal møte og bli fremstilt for militærlege såfremt du ikke kan dokumentere at du er transportudyktig.

Bosatt utenfor HV-distriktet

Dersom du dokumenterer at du er bosatt utenfor HV-distriktet kan du bli overført til ditt lokale HV-distrikt. Gyldig dokumentasjon er bostedsbevis fra Folkeregisteret, leiekontrakt eller arbeidskontrakt.​​

Publisert 4. september 2014 15:28. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.