Hvorfor meg?

Heimevernet (HV) har behov for en tilførsel på cirka 4500 personer hvert år.
Hvert år fullfører cirka 8000 menn og kvinner førstegangstjenesten. Det vil si at over halvparten av de som fullfører må påregne overføring til HV. Med frafall for de som er innvilget fritak etter fastlagte regler, vil dette i praksis si at alle som er kvalifiserte for tjeneste i HV blir overført.

Utbredt feiloppfatning

Etter omlegging fra invasjons- til innsatsforsvar, har det festet seg et inntrykk av at gjennomført førstegangstjeneste er ensbetydende med at man ikke hører mer fra Forsvaret.

Det er en utbredt feiloppfatning/feilinformasjon fra noen år tilbake om at de som gjennomfører førstegangstjeneste ikke overføres til HV. Det er svært få mobiliseringsavdelinger igjen, og tradisjonelle repetisjonsøvelser er nesten borte. Det som vil bli mer normalt framover, er at vernepliktige fra alle forsvarsgrener overføres til HV etter førstegangstjenesten. Det er Heimevernets behov som er styrende for dette. Førstegangstjenesten er den første og største delen av tjenesten hvor man utdanner og kvalifiserer folk for senere bruk.

19 måneders tjeneste

Bestemmelser om varigheten av ordinær tjenesteplikt er nedfelt i Stortingsproposisjon nummer 1, og er fastsatt til 19 måneder (575 dager). I fred kan ingen vernepliktige/heimevernspliktige pålegges tjeneste utover 19 måneder.

Når det snakkes om pliktig tjeneste, er det lovpålagt tjeneste det kalles inn til. Utenlandstjeneste/befalsutdanning som den enkelte søker seg inn til er ikke pliktig tjeneste, men frivillig. Dette kommer dermed ikke inn under pålagt tjeneste.

Kvinnelig militært personell som har gjennomført førstegangstjeneste og/eller befalsskole er tjenestepliktig på lik linje med menn.

Det kan se ut som det kan bli en mer differensiert lengde på førstegangstjenesten. Hva dette vil medføre for tilgjengelig personell til HV, gjenstår å se. Østlandet og Vestlandet har, sånn som distriktsstrukturen ligger per i dag, størst behov for personell. Det er per i dag bare de store byene som har tilstrekkelig personell som har gjennomført førstegangstjeneste og derigjennom er gripbare for HV.

Kritisk i enkeltkommuner

For øvrig er det i større eller mindre grad mer utfordrende å fylle de øvrige distrikts behov for personell. Det er i denne forbindelse satt i gang et arbeid opp imot rekruttering inn til førstegangstjeneste. Det enkelte heimevernsdistrikt melder inn kritiske kommuner til Vernepliktsverket, og det blir i neste omgang forsøkt å rekruttere personell til førstegangstjeneste fra disse kommunene.

Lov om Heimevernet sier følgende:
Pliktig til å gjøre tjeneste i Heimevernet er etter nærmere bestemmelser fastsatt av Kongen:

1)   Alle vernepliktige som forutsettes ikke innkalt til annen militærtjeneste hverken i fred, ved mobilisering eller i en viss tid etter mobilisering.

2)   Vernepliktsfrie i vernepliktig alder og eldre til og med det året de fyller 55 år, alle for så vidt de er kjent dyktige for heimevernstjeneste og ikke er eller ville vært fri for verneplikt på grunn av statsborgerlig forhold.

Menn over vernepliktig alder kan bare pålegges tjeneste i Heimevernet i den utstrekning Heimevernets oppgaver på vedkommendes sted ikke kan løses ved hjelp av pliktige i yngre alder og frivillige.

I krig har også menn under vernepliktig alder tjenesteplikt i Heimevernet fra og med den dag de fyller 18 år, når de fyller vilkårene etter første ledd nr. 2.

I henhold til forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktsforskriften) § 2-2, opphører verneplikten etter fastlagte regler kun i følgende tilfeller:

- Fast bosetting i utlandet
- Tilsetting i vernepliktsfri stilling
- Fradømmelse av verneretten
- Udyktighet
- Overføring til fritaksordningen (tidsbestemt)

Publisert 18. desember 2014 18:53..