Bistandsinstruksen

Formålet med instruksen er å fastsette bestemmelser om Forsvarets bistand til politiet og gi aktuelle sjefer i Forsvaret og i politiet retningslinjer for prosedyrer, samhandling og anmodning om bistand.

Her kan du laste ned hele instruksen:

2012-06-22 FD (U) Bistandsinstruksen.pdf
(Ajour per 22. juni 2012)Kapittel 1. Generelle bestemmelser
 
Kapittel 2. Forutsetninger for bistand, ansvar og ledelse mv.
 
§ 5. Forutsetninger for bistand
 
Forsvaret kan bistå politiet dersom bistanden som ytes er forenlig med Forsvarets primære oppgaver. I tillegg skal politiets egne personell- og/eller materiellmessige ressurser normalt være uttømt eller funnet utilstrekkelige for å løse oppdraget.
 
Forsvaret kan, som forutsetning for bistand, sette vilkår vedrørende sikkerhetsmessige og kommandomessige forhold, sette begrensninger i politimesterens rett til å avbryte Forsvarets innsats, samt andre operative forhold som angår Forsvarets personell og/eller materiell.
 
Forsvarets personell skal som hovedregel ikke bli satt til vakt- og sikringsoppdrag som vil innebære kontakt med sivilbefolkningen. Unntak gjelder for håndhevelsesbistand etter kapittel 4.
 
Kapittel 3. Alminnelig bistand
 
§ 9. Alminnelig bistand
 
Med alminnelig bistand menes følgende typer bistand:
a)    bistand med transport og annen administrativ bistand, herunder bistand i form av særskilt teknisk kapasitet eller kompetanse som Forsvaret innehar, som ikke direkte involverer den militære bistandsenhet i den politioperative oppgaveløsning,
b)    bistand i forbindelse med ulykker (herunder søk etter personer som antas å være omkommet), naturkatastrofer og liknende situasjoner og
c)    bistand i forbindelse med uskadeliggjøring eller fjerning av eksplosiver og liknende.
 
Kapittel 4. Håndhevelsesbistand

§ 13. Håndhevelsesbistand
 
Forsvaret kan bistå politiet:
a)    med ettersøking og pågripelse av farlige personer når det er nødvendig for å avverge nærliggende fare for noens liv eller helse. Den militære innsatsen skal som hovedregel konsentreres om vakthold, sikring og dekning, mens politiet bør foreta den aktive pågripelsen.
b)    ved fare for anslag av omfattende eller særlig skadevoldende karakter rettet mot vesentlige samfunnsinteresser og til forebyggelse og bekjempelse av slike, herunder kan Forsvaret blant annet bistå politiet i forbindelse med vakthold og sikring av objekter og infrastruktur.
 
Kapittel 5. Ikrafttredelse.
​​​
Publisert 6. oktober 2014 17:41..