Innsatsstyrke DerbyInnsatsstyrke Derbyhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT__HFH6234_150926_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3944

Sikkerhet

Heimevernet skal ha et robust forebyggende sikkerhetsarbeid og god sikkerhetskultur som forhindrer dødsulykker, reduserer skader på liv, helse, miljø og materiell.
​​​​​​​​​​​Alt befal forplikter seg til å sikre liv, helse, miljø og materiell samt beskytte gradert informasjon og forebygge sikkerhetstruende virksomhet gjennom riktige holdninger, systematiske tiltak for forbedring og fokus på sikkerhet. 

Heimevernet skal ha et robust forebyggende sikkerhetsarbeid og god sikkerhetskultur som forhindrer dødsulykker, reduserer skader på liv, helse, miljø og materiell.

Et fungerende sikkerhetsstyringssystem som vektlegger riktig kompetanse, risikovurderinger for risikoaktiviteter og lærdom av uønskede hendelser skal bidra til effektiv og sikker operativ evne.


Sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring handler om å se alle fem sikkerhetsområdene i sammenheng. Gjennom sikkerhetsstyring skal vi kontinuerlig forbedre sikkerheten innen alle områder. Det handler om å dokumentere det vi gjør og etterleve det vi bestemmer.


VIKTIGE PUNKTER


Materiell: 
Vi anvender kun materiell som er godkjent av Forsvaret. Uhjemlet modifisering av materiell tillates ikke. Vi vedlikeholder materiellet riktig.

Kompetanse:
 Riktig bruk av materiell/utstyr/våpen krever riktig kompetanse. Kompetansekravene for befal og menige er beskrevet i UD 2-1. Risikovurdering og -håndtering skal gjennomføres kontinuerlig. 

Sikkerhetskultur: 
Sjefene skal være sitt ansvar bevisst og vise gode holdninger til sikkerhet. De skal følge opp risikofylt tjeneste. Uønskede hendelser skal rapporteres og det skal stilles spørsmål om hendelsen har noe å si for hvordan vi gjennomfører tjenesten.

Systematisering: Vi skal lære av uønskede hendelser og ikke gjøre samme feil flere ganger.​

Publisert 1. desember 2014 23:39. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.