Dalmo: Forsvarsstillinger i Lyngen-området

Oslo Files 3/2014
Mot slutten av den kalde krigen bygget Forsvaret permanente forsvarsstillinger i Troms. Kurt Henrik Dalmo beskriver hvordan beslutningen kom til.

Oslo Files on defence and security, nr. 3/2014
Tittel: Forsvarsstillinger i Lyngen-området. Bakgrunn og beslutning om bygging 1950–1981
Forfatter: Kurt Henrik Dalmo
Antall sider: 72

I denne studien ser Kurt Henrik Dalmo på hva som var årsaken til at Forsvaret tidlig på 1980-tallet bestemte seg for å bygge ut permanente forsvarsstillinger i Lyngen-området. Stillingene fikk etter hvert tilnavnet Frøy-stillingene eller Frøy-linja.


Last ned Forsvarsstillinger i Lyngen-området


Lyngen-området var av militær interesse allerede før annen verdenskrig. I 1944 og -45 bygde de tyske styrkene en forsvarslinje i området. Tidlig på 1950-tallet ble det vedtatt at Det norske forsvaret skulle bygge ut en Lyngen festning, men planene ble senere skrinlagt. I perioden fra 1950 til 1980 ble det bygget enkelte permanente stillinger, men de var i liten grad resultatet av et systematisk arbeid.

Dalmo drøfter hva som var årsaken til at norske myndigheter mot slutten av 1970-tallet bestemte at stillingene likevel skulle bygges. Videre ser han på om initiativet kan knyttes til bestemte hendelser eller enkeltpersoner, og om de kan være med på å forklare årsaken og tidspunktet for byggingen.

Om forfatteren

Kurt Henrik Dalmo har master i historie fra Universitetet i Tromsø, hvor han skrev oppgaven En norsk Maginotlinje? Forsvarets utbygging av permanente stillinger i Lyngenområdetmed vekt på Frøy-stillingene. Dalmo har også jobbet en tid i Forsvaret, hvor han blant annet er utdannet ved Krigsskolen og har tjenestegjort som operasjonsoffiser ved Artilleribataljonen.

Publisert 1. mars 2014 11:26.. Sist oppdatert 22. juni 2015 15:54.