Jenssen ​​(red.): Sjøkrig

FS 3/1998
Perspektiver på historie og samtid

​Forsvarsstudier nr. 3/1998
Tittel: Sjøkrig. Perspektiver på historie og samtid
Forfatter: Lars Christian Jenssen (red.)
Antall sider: 104

Last ned "Sjøkrig"


Sjøkrigshistorisk forskningsforum ble stiftet i 1996 ut fra et ønske om å fremme kompetanseoppbygging, diskusjon og kunnskapsformidling på feltet sjøkrig og sjøkrigshistorie. Etter en gjennomgang av den faghistoriske forskning på feltet presenteres her innlegg fra forumets første møter. 

Bidragene er inndelt i fire hovedavsnitt: oversikt, ny forskning, bokprosjekt og debatt. 

I første del gir RoIf Tamnes en analyse av Sjøforsvarets utvikling de siste to hundre år, mens Inge Tjøstheim drøfter tre teoretiske og historiske skolers bidrag til dagens sjøkrigstenkning. 

I neste del tar Lars Chr. Jenssen opp etableringen av skipsfartsberedskap i NATO og Norge. Max Hermansen presenterer sitt prosjekt om amerikanske logistikk-problemer under Koreakrigen. Kjetil Sørlie skriver om Flåteplanen av 1960. Videre beskriver Odd T. Fjeld sitt arbeid med jubileumsboken om Kystartilleriets historie. 

Til slutt diskuterer Tor Jørgen Melien enkelte sider ved manøverkrigsføring som prinsipp.

Lars Christian Jenssen (red.) er historiker og doktorgradskandidat ved Universitetet i Bergen og IFS. Han har særlig arbeidet med samtidshistoriske emner innen politikk, skipsfart og økonomi.

Publisert 1. mars 1998 11:24.. Sist oppdatert 3. august 2017 14:55.