Geopolitiske utviklingstrekk

Forholdet mellom Kina og USA er avgjørende for de fleste internasjonale spørsmål og står sentralt i senterets arbeid. 

En økt forståelse av Europas rolle i en Asia-sentrert verden er viktig for norsk sikkerhetspolitikk. Samtidig er Russlands Asia-politikk og reaksjoner på Kinas vekst et eget prioritert område siden det har stor betydning for Norge som Russlands nabo. I selve regionen er forholdet mellom Kina og India viktig for den videre utviklingen i Asia, og vi følger nøye med på de globale konsekvensene. 

I lys av Kinas vekst analyserer senteret også utviklingen av regionale sikkerhetspolitiske mekanismer i Asia. Ett viktig element er sekspartsforhandlingene mellom Kina, Sør-Korea, Nord-Korea, USA, Russland og Japan som følge av Nord-Koreas atom- og rakettprogram.


FORSKNINGSPROSJEKTER


Kinas nye lederskap

Dette prosjektet analyserer mulige utenriks- og sikkerhetspolitiske konsekvenser av lederskapsskifte i Kina i 2012/2013. En antologi redigert av Jo Inge Bekkevold og Robert S. Ross basert på dette prosjektet vil bli publisert på Georgetown University Press i 2016.  
Kontaktperson: Jo Inge Bekkevold

Fremveksten av et nytt bipolart system
Dette forskningsprosjektet viser at et nytt bipolart internasjonalt system er i ferd med å vokse frem. En slik utvikling går i mot den allmenne oppfatningen blant forskere som hevder at det internasjonale systemet fortsatt er unipolart eller på vei mot multipolaritet eller ikke-polaritet. Prosjektet analyserer relasjonen mellom de to polene USA og Kina og viser at endringer i maktbalansen har viktige implikasjoner for staters adferd, stabilitet og potensialet for konflikt. Prosjektet vil resultere i en monografi og en publiseringskontrakt er undertegnet med Columbia University Press. 
Kontaktperson: Øystein Tunsjø

Kina, USA og sikkerhetspolitikk i Øst-Asia
Dette prosjektet søker å gi ny innsikt og forståelse av to viktige utviklingstrekk i Øst-Asia og forklare implikasjonene for stormaktspolitikk, regional stabilitet og globalt samarbeid. For det første, den voksende betydningen av innenrikspolitikk og nasjonalisme i en rekke østasiatiske land som Kina, Japan, Vietnam, Sør-Korea, Vietnam og Filippinene. For det andre, utviklingen i USA og Kinas regionale sikkerhetspolitikk og betydningen av dette bilaterale forholdet for regional stabilitet og konflikt. To internasjonale forskningskonferanser har blitt gjennomført knyttet til prosjektet, i Beijing (2013) og Oslo (2014).
Kontaktperson: Øystein Tunsjø

Sør Korea–Japan relasjoner
Dette prosjektet ser på Sør Koreas sikkerhetspolitiske relasjoner til Japan ved å studere hvordan strategi, politikk og historie har påvirket Sør Koras tilnærming til Japan. Prosjektet ser også på konsekvensene av relasjonen for det bredere sikkerhetspolitiske bildet i Nordøst Asia og amerikanske interesser i regionen.
Kontaktperson: Ian Bowers

Japans sikkerhetspolitiske respons på maktforskyvning i Øst-Asia
Dette doktorgradsprosjektet ser på endringer i Japans sikkerhetspolitikk som følge av Kinas vekst og maktforskyvning I Øst-Asia ved å analyserer mer i detalj Japans forsvarsomstilling, endringer i Japans forsvars- og sikkerhetspolitiske institusjoner og Japans regionale diplomati.
Kontaktperson: Bjørn Grønning

Ikke-statlige aktørers påvirkning på Pakistans utenriksrelasjoner
Dette doktorgradsprosjektet undersøker sammenhengen mellom interne faktorer og Pakistans utenriksrelasjoner. Prosjektet søker å kartlegge til hvilken grad voldelige ikke-statlige aktører påvirker Pakistans relasjoner til nabolandene, samt forholdet til USA. Prosjektet er finansiert av Forsvaret.
Kontaktperson: Saira Basit

Asia i Arktis
Dette prosjektet analyserer mulige konsekvenser for norsk politikk av økt asiatisk tilstedeværelse i nordområdene, med fokus på Kina, Japan, Sør-Korea og India. Prosjektet "The AsiArctic programme" ledes av Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og er finansiert av Forskningsrådets NORUSS-program. En viktig del av prosjektet er å analysere utviklingen av Kina-Russland relasjonene, og IFS var i september 2014 vertskap for en internasjonal forskingskonferanse – «New Perspectives on Sino-Russian Relations». 
Kontaktpersoner: Jo Inge Bekkevold/Tom Røseth /Christopher W. Hsiung

Russlands politikk ovenfor et voksende Kina
Dette doktorgradsprosjektet tar for seg Russlands politikk ovenfor Kina innen tre temaer: 1) Russlands Kina-politikk i Arktis 2) Russlands energipolitikk innen olje og gass ovenfor Kina 3) Russlands militære relasjoner med Kina. Russlands tilnærming til Kina har endret seg betydelig i senere år og den bilaterale relasjonen ser ut til å forbedres år for år. Konflikten mellom Russland og Vesten over Ukraina har intensivert Russlands fokus på Asia og spesielt Kina. Imidlertid står Russland ovenfor flere utfordringer i relasjonen med et voksende Kina og prosjektet ser nærmere på hvorfor og hvordan Russland har endret sin politikk ovenfor Kina innen de tre nevnte temaene.
Kontaktperson: Tom Røseth

Kinas forhold til Russland
Doktorgradsprosjektet undersøker Kinas sikkerhetspolitiske relasjon til Russland i lys den voksende maktbalansen i Kinas favør. Det undersøkes i hvilken grad Beijing fører en beroligende politikk ovenfor Russland, slik at Moskva i mindre grad skal frykte Kinas vekst. Studiet ser på grenserelasjonene, samarbeidet i SCO, energirelasjonen og samarbeid i Arktis.
Kontaktperson: Christopher W. Hsiung


Publisert 11. april 2014 14:25.. Sist oppdatert 3. november 2017 13:18.