Kina i indisk strategisk tenkning

Prosjektet studerer indisk sikkerhetspolitikk i lys av geopolitiske forandringer i Sør-Asia, med særlig vekt på Kinas fremvekst.

Indias beliggenhet, størrelse, befolkning og ressurser har tradisjonelt sikret landet en rolle som regional stormakt. Denne posisjonen er nå under press fra Kina, som gradvis får økende innflytelse i Indias nærområder og i regionen for øvrig. Forholdet mellom de to landene er komplekst, og mens det økonomiske samarbeidet øker, har landene også en forhistorie preget av konflikt og uenighet. Kina og Indias økonomiske vekst har endret den geopolitiske dynamikken i Asia, og vil trolig fortsette å gjøre det i tiden fremover.

Prosjektet tar for seg hvordan India utformer sin sikkerhetspolitikk i lys av Kinas fremvekst, og belyser særlig to aspekter. 

Det ene er hvordan Kinas ekspansjon påvirker Indias forhold til naboregionen. Det analyserer hvordan Kina-Pakistan-aksen påvirker indisk sikkerhetspolitikk og hvordan India forholder seg til landene i grenseområdene i nordøst: Nepal, Bangladesh og Myanmar.

Det andre aspektet tar for seg hvordan India forsøker å balansere Kinas vekst ved å tre inn i strategiske partnerskap med andre land utenfor regionen. Viktigst i så måte er Japan og USA. 

Det sistnevnte aspektet må også ses i sammenheng med Indias såkalte «Act East-strategi», som innebærer at landet ønsker en sterkere tilknytning til land i Sørøst-Asia og Øst-Asia, både økonomisk og sikkerhetspolitisk. 

Et utvalg av Lars Tore Flåtens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 24. januar 2018 14:22.. Sist oppdatert 24. januar 2018 14:56.