Nato

​Nato har stått sentralt i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. 

Senterets forskning om Nato spenner bredt og omfatter blant annet:

  • historiske og tidsaktuelle studier av Natos utvikling
  • Norges og europeiske lands Nato-politikk
  • forholdet Nato-EU
  • Natos rolle i utviklingen av nye sikkerhetsregimer
  • dybdestudier av politiske enkeltvedtak og organisasjonsendringer

Forskningsprosjekter

Nordområdenes strategiske rolle under den andre kalde krigen
I perioden fra midten av 1970-årene og frem til slutten på den kalde krigen – som gjerne betegnes som den andre kalde krigen – fikk nordområdene økt strategisk betydning som en følge av utbyggingen av den sovjetiske nordflåten og et skjerpet motsetningsforhold mellom supermakter og maktblokker. På samme tid skjedde en revolusjon i havretten som skapte mye strid i nord om utstrekning av sokler og soner og om grenser mellom stater. 

Med utgangspunkt i norske og andre vestlige arkiver er siktemålet med prosjektet å beskrive og drøfte konflikt og samarbeid om nordområdespørsmål i en spenningsmettet oppbyggings- og reformuleringsfase.
Kontaktperson: Rolf Tamnes

Bilateral Security Relations and Alliance Management in the early Cold War
I siste halvdel av 1940-årene ble USAs NATO-politikk og USAs bistandspolitikk (som Marshallhjelp og ”Våpenhjelp” (MAP)) utviklet parallelt. Disse aktivitetene ble delvis oppfattet som mulige motsetninger eller konkurrenter, før de utviklet seg til å bli forskjellige, men dels sammenhengende, virkemidler i USAs politikk overfor sine allierte. 

Prosjektet undersøker hvilken rolle amerikansk våpenhjelp overfor mindre europeiske land har spilt i NATO-sammenheng, bl.a. om dette har bidratt til å skape såkalte ”allianser i alliansen”. Forholdet mellom MAP og NATO’s infrastrukturprogram vil også bli tatt opp. Forholdet mellom USA og Norge står i sentrum, men prosjektet har et komparativt tilsnitt. Perioden som behandles er ca. 19521968.
Kontaktperson: Helge Danielsen


Publisert 12. mars 2014 14:21.. Sist oppdatert 1. juni 2017 13:11.