Nordområdene

Nordområdene betyr svært mye for Norge, sikkerhetspolitisk og økonomisk.

Den nye oppmerksomheten rundt nordområdene skyldes en kombinasjon av flere faktorer: 

  • den arktiske isen smelter raskt, 
  • den mulige utnyttelse av olje, gass og andre ressurser,
  • utsiktene til en fremtidig åpning av Nordvestpassasjen og Nordøstpassasjen for kommersiell skipsfart. 

Dessuten er enkelte stater tidvis offensive i sin politiske retorikk.

2008 til 2013 ledet IFS det store internasjonale forskningsprogrammet Geopolitikk i nordområdene. I løpet av disse årene skapte vi et unikt og internasjonalt nettverk av institusjoner og individer med bred kompetanse på feltet.

IFS viderefører forskningen på feltet, blant annet gjennom Russlandsforskningen og som del av forskningsprogrammet Asia i Arktis.


Forskningsprosjekter


Nordområdenes strategiske rolle under den andre kalde krigen 
I perioden fra midten av 1970-årene og frem til slutten på den kalde krigen – som gjerne betegnes som den andre kalde krigen – fikk nordområdene økt strategisk betydning som en følge av utbyggingen av den sovjetiske nordflåten og et skjerpet motsetningsforhold mellom supermakter og maktblokker. På samme tid skjedde en revolusjon i havretten som skapte mye strid i nord om utstrekning av sokler og soner og om grenser mellom stater. 

Med utgangspunkt i norske og andre vestlige arkiver er siktemålet med prosjektet å beskrive og drøfte konflikt og samarbeid om nordområdespørsmål i en spenningsmettet oppbyggings- og reformuleringsfase.
Kontaktperson: Rolf Tamnes


Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene (MARPART)

IFS deltar i MARPART-prosjektet som ledes av Universitetet i Nordland. MARPART-prosjektet har som mål å bidra til bedre forståelse av felles oppgaver i nord og å belyse potensialet for internasjonalt samarbeid innenfor forskjellige beredskapsområder i nordområdene.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker:

  1. Fremtidig maritim aktivitet og risiko i nordområdene.
  2. Institusjonelt rammeverk, styring, ressurser og strategier for ulike havområder.
  3. Organisasjoner og operative styringsstrukturer mellom samarbeidende institusjoner i felles maritime operasjoner.

MARPART-prosjektet hadde opprinnelig en tidsramme på tre år (2014–2016) og finansieres av Utenriksdepartementet gjennom tilskuddsordningen «Barents 2020», Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland.

IFS bidrar med en studie av russisk beredskap i nordområdene og implikasjoner for norsk-russisk beredskapssamarbeid i nord. Arbeidet med studien løper fram til april 2018. 
Kontaktpersoner: Kristine Offerdal og Ingvill Moe Elgsaas


Avsluttede forskningsprosjekter


Maritime security: rights and interests in the Arctic

This study examines current and potential future factors determining the Arctic maritime security environment. It devotes special attention to developments in the regional maritime economy and their implications for regional intrastate relations, security of the sea and sovereignty rights at sea of the coastal states, in particular of the United States, Russia and Norway. It assesses risks to maritime security in an ice-diminished Arctic and implications of the expected growing activity for political stability in the region and beyond. The study is a part of the project International Order at Sea.
Contact: Katarzyna Zysk

Publisert 28. oktober 2014 09:01.. Sist oppdatert 13. oktober 2017 10:09.