Russland

​Russland spiller en svært viktig rolle i internasjonal sikkerhetspolitikk, og utviklingen i landet har stor betydning for Norge.

Russlandsforskningen ved Senter for norsk og europeisk sikkerhet er opptatt av å gi tidsaktuelle studier en historisk bakgrunn. Noen av temaene vi arbeider med er:
  • utviklingen av forholdet mellom Russland og Norge
  • russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • russisk nordområdepolitikk og energipolitikk

Forskningsprosjekter

Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland
I dette treårige prosjektet (2016–19) undersøkes den såkalte offisielle patriotismen i Russland med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring. Prosjektet fokuserer særlig på identitetspolitikkens element av militarisme, og tar for seg dens beveggrunner og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Blant de sentrale spørsmålene som forsøkes besvart er:

  • Hvilke prosesser kan forklare militariseringen av russisk identitetspolitikk?
  • Hvilken rolle har militære aktører spilt i denne forbindelse, og hva har de ønsket å oppnå?
  • Hvordan mottas militaristisk identitetspolitikk i den russiske folkeopinionen?

Blant metodene som tas i bruk er dokumentstudier, feltarbeid og en meningsmåling planlagt gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.
Kontaktperson: Håvard Bækken


Russisk kjernevåpenstrategi – formulert i et vakuum? Sivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010

Prosjektet kartlegger graden av sivil kontroll over russisk kjernevåpenpolitikk i perioden etter den kalde krigen. Bruusgaard vurderer faktorer som ulike gruppers byråkratiske og organisatoriske interesser, den akademiske debatten om kjernevåpen og formell og uformell sivil kontroll over militære strukturer. Hvordan henger de sammen med russisk kjernevåpenstrategi?
Kontaktperson: Kristin Ven Bruusgaard


Energi og russisk utenrikspolitikk i SUS-området under Putin
Dette doktorgradsprosjektet tar for seg russiske energiselskapers forhold til russisk utenrikspolitikk i SUS-området. Det er dermed en viktig del av prosjektet å forstå hvordan forholdet mellom staten og selskapene arter seg, hvordan dette påvirker energiselskapenes virksomhet og den russiske regjeringens forhold til SUS-statene. 

I prosjektet gjennomføres det fem case-studier av selskaper i ulike energisektorer: Inter RAO (elektrisitet), Rosatom og underliggende enheter (kjernekraft), Transneft (råolje- og oljeproduktrørledninger), Lukoil (olje) og Gazprom (gass). Hvordan påvirker selskapenes forhold til russiske myndigheter (inkludert eierskapsforhold) deres virksomhet utenfor Russland? Utøver selskapene innflytelse på utenrikspolitikken, eller blir de tatt i bruk som utenrikspolitiske virkemidler? Har dette endret seg over tid? 

Hensikten med prosjektet er å utvikle vår forståelse av russisk utenrikspolitikk, forholdet mellom stat og selskaper i Russland og Russlands politiske økonomi.
Kontaktperson: Ingerid M. Opdahl


Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene (MARPART)
IFS deltar i MARPART-prosjektet som ledes av Universitetet i Nordland. MARPART-prosjektet har som mål å bidra til bedre forståelse av felles oppgaver i nord og å belyse potensialet for internasjonalt samarbeid innenfor forskjellige beredskapsområder i nordområdene.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker:

  1. Fremtidig maritim aktivitet og risiko i nordområdene.
  2. Institusjonelt rammeverk, styring, ressurser og strategier for ulike havområder.
  3. Organisasjoner og operative styringsstrukturer mellom samarbeidende institusjoner i felles maritime operasjoner.

MARPART-prosjektet har en tidsramme på tre år (2014–2016) og finansieres av Utenriksdepartementet gjennom tilskuddsordningen «Barents 2020», Nordland fylkeskommune og Universitetet i Nordland.

IFS bidrar med en studie av russisk beredskap i nordområdene og implikasjoner for norsk-russisk beredskapssamarbeid i nord. IFS er også hovedkoordinator for arbeidspakke 2.
Kontaktpersoner: Kristine Offerdal og Ingvill Moe Elgsaas

Publisert 30. oktober 2014 12:43.. Sist oppdatert 27. mars 2017 13:13.