Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland

I dette treårige prosjektet undersøkes den såkalte offisielle patriotismen i Russland med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring. Prosjektet fokuserer særlig på identitetspolitikkens element av militarisme, og tar for seg dens beveggrunner og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Blant de sentrale spørsmålene som forsøkes besvart er:

  • Hvilke prosesser kan forklare militariseringen av russisk identitetspolitikk?
  • Hvilken rolle har militære aktører spilt i denne forbindelse, og hva har de ønsket å oppnå?
  • Hvordan mottas militaristisk identitetspolitikk i den russiske folkeopinionen?

Blant metodene som tas i bruk er dokumentstudier, feltarbeid og en meningsmåling gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Et utvalg av Håvard Bækkens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2020. "Identity under Siege. Selective Securitization of History in Putin's Russia." Slavonic and East-European Review 98 (2).
  • 2019. Law and Power in Russia. Making Sense of Quasi-legal Practices. Routledge.
  • 2019. "The Return to Patriotic Education in Post-Soviet Russia: How, When, and Why the Russian Military Engaged in Civilian Nation Building." Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 5 (1): 123–158.
  • 2017. "Festning Russland. Paranoia og patriotisme i russisk identitetspolitikk." Vagant (1-2): 204–217.
Publisert 5. oktober 2017 12:15.. Sist oppdatert 18. juni 2020 10:10.