Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland

I dette treårige prosjektet undersøkes den såkalte offisielle patriotismen i Russland med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring. Prosjektet fokuserer særlig på identitetspolitikkens element av militarisme, og tar for seg dens beveggrunner og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Blant de sentrale spørsmålene som forsøkes besvart er:

  • Hvilke prosesser kan forklare militariseringen av russisk identitetspolitikk?
  • Hvilken rolle har militære aktører spilt i denne forbindelse, og hva har de ønsket å oppnå?
  • Hvordan mottas militaristisk identitetspolitikk i den russiske folkeopinionen?

Blant metodene som tas i bruk er dokumentstudier, feltarbeid og en meningsmåling planlagt gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Et utvalg av Håvard Bækkens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. "Festning Russland. Paranoia og patriotisme i russisk identitetspolitikk". Vagant (1-2): 204–217.
  • 2017. "Russian History Policy and the Securitization of National Identity".  Working Paper presentert ved ASN Convention 2017, Columbia, New York.
  • med Johannes Due Enstad. 2016. "Military Patriotism. An Emerging State Ideology in Putin's Russia". Working paper presentert ved Struggling with the past – how to address and use history in security and defense politics, Danish Military, Academy, Copenhagen, 23.8.2016.
Publisert 5. oktober 2017 12:15.. Sist oppdatert 28. juni 2018 08:35.