Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland

I dette treårige prosjektet (2016–19) undersøkes den såkalte offisielle patriotismen i Russland med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring. Prosjektet fokuserer særlig på identitetspolitikkens element av militarisme, og tar for seg dens beveggrunner og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Blant de sentrale spørsmålene som forsøkes besvart er:

  • Hvilke prosesser kan forklare militariseringen av russisk identitetspolitikk?
  • Hvilken rolle har militære aktører spilt i denne forbindelse, og hva har de ønsket å oppnå?
  • Hvordan mottas militaristisk identitetspolitikk i den russiske folkeopinionen?

Blant metodene som tas i bruk er dokumentstudier, feltarbeid og en meningsmåling planlagt gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Et utvalg av Håvard Bækkens tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. Festning Russland. Paranoia og patriotisme i russisk identitetspolitikk. Vagant (1-2): 204–217.
  • 2015. Selections before elections: Double standards in implementing election registration procedures in Russia? Communist and post-communist studies 48 (1): 61–70.
  •  2015. Påskudd og straff. Selektiv rettshåndhevelse i russisk politikk. Nordisk Østforum 29 (4): 341–361.
Publisert 5. oktober 2017 12:15.. Sist oppdatert 5. april 2018 14:05.