Nordisk samarbeid og samvirke i møte med kriser

Det overordnede fokuset for dette prosjektet er operativt forsvarssamarbeid mellom  nordiske land, og mer konkret deres evne og vilje til å stå og virke sammen i en eventuell krisesituasjon. Prosjektet vil likevel ikke behandle Norden som en isolert enhet, men som en del av det større sikkerhetspolitiske bildet i Nord-Europa. De ulike landenes oppfatning av trusler og risiko, og tilknytning til bredere vestlige samarbeidskonstellasjoner, ligger dermed som et naturlig bakteppe. 

Målet er å kartlegge status for interoperabilitet sett opp mot mulige hovedscener for felles innsats, som videre vil gi et mer helhetlig inntrykk av hvor man står og hvor man går. 

Joakim Erma Møllers tidligere publikasjon 

  • 2017. Adaptive Acquiescence? A Case Study of Finland's Security Policy Following Russia's Annexation of Crimea. Mastergradsoppgave, Universitetet i Oslo.
Publisert 17. januar 2018 09:03.. Sist oppdatert 6. august 2018 09:56.