Partner in leadership – hvordan svarer Tyskland på nye forventninger fra vestlige allierte?

I 1989, bare noen måneder før Berlin murens fall, oppfordret US president George H. W. Bush Tyskland til å bli en partner in leadership i den ”nye verdensorden”. Krigene på Balkan, i Golfen og i Afghanistan tvang Tyskland til å revurdere de politiske og juridiske rammebetingelsene, som definerer sin sikkerhetspolitikk. Beslutningstakerne i Berlin ble også nødt til å tilpasse både den sikkerhetspolitiske diskursen og virkemidlene til en situasjon der landets allierte krevde en bedre byrdefordeling, også militært. 

Over de siste to tiår har Tyskland på mange måter forandret seg fundamentalt. At landet i 2011 stemte blank i FNs sikkerhetsrådets resolusjon om Libya i 2011 viser imidlertid at landet fortsatt er preget av ambivalens når det gjelder militært maktbruk.

Dette postdoktorprosjekt skal undersøke hvordan Tysklands selvforståelse, plass og innflytelse i internasjonal sikkerhetspolitikk har utviklet seg siden gjenforening i 1990. Det skal foretas en kritisk analyse av konsepter som ser Tyskland enten som en stormakt med et ansvar til å spille en mer aktiv rolle internasjonalt eller som en sivilmakt, som er bundet av de samme, delvis selvpålagte restriksjonene, som kjennetegnet Forbundsrepublikken under den kalde krigen. 

Prosjektets fokus ligger på Tysklands rolle i den euro-atlantiske sikkerhetsarkitekturen, med Nato og EU som hovedsøyler, men skal også ta for seg landets reaksjon på de globale endringsprosessene og geopolitiske forskyvninger. 

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet. 

Et utvalg av Robin Allers tidligere publikasjoner (se ansattside for full oversikt)


Publisert 6. oktober 2017 15:49.. Sist oppdatert 15. mai 2019 13:34.