Militærsosiologi

​​​​​

Forholdet mellom politiske og militære institusjoner er et hovedtema i den klassiske militærsosiologien.

Militærsosiologi er en veletablert internasjonal fagdisiplin som hittil i liten grad har vunnet innpass i skandinaviske forskningsmiljøer. Forskningen ved IFS analyserer forholdet mellom politiske og militære institusjoner i lys av endringer i de sikkerhetspolitiske, teknologiske og økonomiske rammebetingelsene og retter fokuset mot den militære kulturen i Norge og andre land.

Vi forsker også på utvalgte grupper i den militære organisasjonen, særlig vervede og veteraner.


Forskningsprosjekter

Den russiske patrioten i støpeskjeen. Militarisme og identitetspolitikk i Putins Russland
I dette treårige prosjektet (2016–19) undersøkes den såkalte offisielle patriotismen i Russland med hovedfokus på Statsprogrammet for patriotisk oppfostring. Prosjektet fokuserer særlig på identitetspolitikkens element av militarisme, og tar for seg dens beveggrunner og sikkerhetspolitiske implikasjoner. Blant de sentrale spørsmålene som forsøkes besvart er:

  • Hvilke prosesser kan forklare militariseringen av russisk identitetspolitikk?
  • Hvilken rolle har militære aktører spilt i denne forbindelse, og hva har de ønsket å oppnå?
  • Hvordan mottas militaristisk identitetspolitikk i den russiske folkeopinionen?

Blant metodene som tas i bruk er dokumentstudier, feltarbeid og en meningsmåling planlagt gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.
Kontaktperson: Håvard Bækken

Veteranprogram under ledelse av FHS
Samarbeid med Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NiH/F), Krigsskolen (KS) og Luftkrigsskolen (LKSK). Forskningsprogrammet omhandler norske Afghanistan-veteraner og deres plass i det norske samfunnet. Programmet består av fire delprosjekter, som på ulike måter belyser hvordan denne gruppen mestrer og gir mening til sine krigserfaringer.

Delprosjekt 1 Opplevelse av egen livssituasjon blant veteraner og deres nærmeste familie. Verdien av anerkjennelse for mestring og meningsdannelse (IFS).

Delprosjekt 2 Læring under risiko og betydningen av ferdigheter for mestring og meningsdannelse før, under og etter deployering (NiH/F).

Delprosjekt 3 Mening og mestring blant veteraner i Luftforsvaret (LKSK).

Delprosjekt 4 Mastergradsprosjekt om oppfølgingen av stabsoffiserer og deres familie under og etter deployering (KS).

Prosjektene har en tidsramme på fire år med oppstart høsten 2012. Veteranprogrammet finansieres av Forsvarsdepartementet og ledes av FHS.
Kontaktperson: forsker/programkordinator Elin Gustavsen


Opplevelse av egen livssituasjon blant veteraner og deres nærmeste familie. Verdien av anerkjennelse for mestring og meningsdannelse

PhD prosjekt om meningsdannelse og selvforståelse blant tjenestegjørende veteraner og veteraner som har sluttet i Forsvaret. Prosjektets målsetning er å belyse hvordan veteranene og deres nærmeste opplever at Forsvaret, det politiske Norge og det norske samfunn forstår deres krigserfaring – og hva dette betyr for dem selv og deres familie. Prosjektperioden er 2012–2016.
Kontaktperson: Elin Gustavsen


Sivil-militære relasjoner i Tyrkia

Doktorgradsprosjektet omhandler endringene i sivil-militære relasjoner i Tyrkia i perioden etter 2002. Prosjektet søker å forklare hvordan det tyrkiske forsvaret har tilpasset seg disse endringene, og hva denne tilpasningen vil bety for sivil-militære relasjoner i Tyrkia i fremtiden.
Kontaktperson: Lars Haugom


Russisk kjernevåpenstrategi – formulert i et vakuum? Sivil kontroll over russisk kjernevåpenstrategi 1993–2010

Prosjektet kartlegger graden av sivil kontroll over russisk kjernevåpenpolitikk i perioden etter den kalde krigen. Bruusgaard vurderer faktorer som ulike gruppers byråkratiske og organisatoriske interesser, den akademiske debatten om kjernevåpen og formell og uformell sivil kontroll over militære strukturer. Hvordan henger de sammen med russisk kjernevåpenstrategi?
Kontaktperson: Kristin Ven Bruusgaard


Publisert 28. oktober 2014 12:30.. Sist oppdatert 1. juni 2017 13:53.