Forskningsprosjekter

Pågående prosjekter

Omstilling i Forsvaret og Politiet
Både Forsvaret og politiet har gjennomgått store forandringer i de siste tre tiår.  Men til tross for at de utøver noen av statens eldste og mest sentrale funksjoner, har de i liten grad blitt sett i sammenheng med den store reformbølgen i det norske statsapparatet. Reformene har funnet sted i samme tidsrom og hatt lignende innhold og målsetninger. Sterke og veletablerte profesjoner har blitt utfordret av en stadig sterkere grad av politisk styring, og både politiet og Forsvaret har måttet forholde seg til et samfunn, en omverden og et oppgavespekter i rask endring.

Prosjektet vil sammenligne politiets og Forsvarets utvikling og analysere berøringspunkter, rolleforståelse, likheter og forskjeller.  I hvilken grad skyldes utviklingen forhold som er spesielle for den enkelte sektor, som sikkerhetspolitiske endringer eller utviklingen av kriminalitetsbildet, og i hvilken grad kan endringene ses i lys av den bredere utviklingen i norsk offentlig forvaltning og samfunnsutviklingen for øvrig? Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet, og er et doktorgradsarbeid i historie ved Universitetet i Oslo.
Kontaktperson: Magnus Håkenstad


Avsluttede prosjekter


Digitalisering i forsvarssektoren 
Prosjektet ser nærmere på hvordan innføringen av digitale støttesystemer i forvaltningen har påvirket omstillingen i forsvarssektoren de siste 20 årene. Endrede sikkerhetspolitiske og økonomiske rammevilkår for forsvarssektoren har fremtvunget et behov for effektivisering av driften for å frigjøre midler til operativ virksomhet. Forsvarets erfaringer med innføring av digitale støttesystemer analyseres og sammenliknes med tilsvarende prosesser i både andre sektorer og i land det er naturlig å sammenlikne med. 

Målsettingen for prosjektet er å bidra til en bedre forståelse av hvorfor Norges forsvar endte opp med den valgte løsningen, hvorfor noen digitaliseringsprosesser lykkes bedre enn andre, og i hvilken grad digitaliseringen i forsvarssektoren har bidratt til økt operativ evne. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.
Kontaktperson: Bjørn Mobech-Hanssen


Omstilling i forsvarssektoren
Både Norges og andre lands forsvarssektorer har vært gjenstand for omfattende omstillingsprosesser de siste 20 årene, men resultatene har vært varierte. Samtidig har Forsvaret som organisasjon forandret seg i takt med endringer i offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Forståelsen av hvordan forsvarsorganisasjoner tilpasser seg endrede rammevilkår har i samme periode utviklet seg lite. 

Prosjektet tar for seg forsvarsomstilling som fenomen og analyserer hvilke faktorer som fremmer og hemmer omstilling. Forsvarets erfaringer med omstilling sammenlignes med dem i andre land for å bidra til en bedre forståelse av hvorfor noen omstillingsprosesser lykkes bedre enn andre i dagens samfunn. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.
Kontaktperson: Per Martin Norheim-Martinsen

Omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen
Prosjektet har kartlagt og analysert den norske forsvarssektorens utvikling i perioden 1990 til 2015. Det ble ferdigstilt høsten 2015, og resultatet foreligger i boken Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen, skrevet av Olav Bogen og Magnus Håkenstad.

Prosjektet har ført til den første faghistoriske, kildebaserte og helhetlige fremstilling av en av de største omstillingsprosesser i norsk offentlig sektor. Fremstillingen plukker opp tråden fra tidligere IFS-arbeider, som serien Norsk forsvarshistorie, og trekker veksler på et rikt utvalg nye kilder. Prosjektet har lagt særlig vekt på å kartlegge omstillingens hendelsesforløp og beveggrunner, grensesnittet mellom fagmilitære, politiske og departementale beslutningsmiljøer, og de strukturelle og langsiktige utfordringene i forsvarssektoren.

Prosjektet startet opp høsten 2012, og har vært finansiert av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben.
Kontaktpersoner: Kjell Inge Bjerga, (faglig leder) Tor Jørgen Melien, (daglig leder) Magnus Håkenstad og Olav Bogen (forfattere)

Forsvarets sentrale ledelse 1940–2003
Dette avsluttede doktorgradsprosjektet tok for seg utviklingen av den sentrale ledelse over et langt tidsrom. Det legges særlig vekt på å analysere utviklingen innen forsvarssektoren i et bredt samfunnsmessig perspektiv. Beslutningssystemet i Forsvaret relateres til den øvrige sentraladministrasjon i Norge samt til internasjonale utviklingstrekk. Kontaktperson: Kjell Inge Bjerga

Publisert 14. august 2015 09:55.. Sist oppdatert 21. august 2019 09:57.