Omstilling i Forsvaret og Politiet

Både Forsvaret og politiet har gjennomgått store forandringer i de siste tre tiår.  Men til tross for at de utøver noen av statens eldste og mest sentrale funksjoner, har de i liten grad blitt sett i sammenheng med den store reformbølgen i det norske statsapparatet. Reformene har funnet sted i samme tidsrom og hatt lignende innhold og målsetninger. Sterke og veletablerte profesjoner har blitt utfordret av en stadig sterkere grad av politisk styring, og både politiet og Forsvaret har måttet forholde seg til et samfunn, en omverden og et oppgavespekter i rask endring.

Prosjektet vil sammenligne politiets og Forsvarets utvikling og analysere berøringspunkter, rolleforståelse, likheter og forskjeller.  I hvilken grad skyldes utviklingen forhold som er spesielle for den enkelte sektor, som sikkerhetspolitiske endringer eller utviklingen av kriminalitetsbildet, og i hvilken grad kan endringene ses i lys av den bredere utviklingen i norsk offentlig forvaltning og samfunnsutviklingen for øvrig? Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet, og er et doktorgradsarbeid i historie ved Universitetet i Oslo.

Et utvalg av Magnus Håkenstads tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  •  2017. Reluctant reformers: the economic roots of military change in Norway, 1990–2015. Defence Studies 17 (1): 23–37.
  • 2015. Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen. Dreyer Forlag A/S.
  • 2013. "Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 54–73. Universitetsforlaget.


Publisert 13. desember 2017 14:58.. Sist oppdatert 24. januar 2018 15:30.