Forsvarsomstillinger og den økonomiske politikken

Forsvaret har gjennomgått en rekke omstillinger i løpet av 1900-tallet. Dette prosjektet vil analysere hvordan omstilling i den norske forsvarssektoren har blitt formet av og gjort i samspill med det økonomisk-politiske styringsregimet.

Omstillingene har både blitt formet av betydelige endringer i stormaktspolitikken og trusselbildet internasjonalt, men kanskje vel så mye av økonomiske og politiske utviklingstrekk nasjonalt. Samtidig har endringer i økonomiske rammebetingelser og nasjonal politikk nødvendigvis også blitt formet av internasjonale hendelser.

Et eksempel på dette er gjenreisningsperioden etter andre verdenskrig hvor den politiske og byråkratiske styringseliten søkte å utnytte alle landets ressurser til å bygge landet, mens Norge som følge av NATO-medlemskapet var nødt til å kanalisere betydelige midler til gjenoppbygging av forsvaret. 

Til tross for store overføringer til forsvaret over statsbudsjettet var den såkalte våpenhjelpen fra USA på 1950- og 60-tallet – en militær parallell til Marshall-hjelpen – avgjørende for gjenoppbyggingen som fant sted. 

Bortfallet av det som har blitt betegnet som «gratis våpenkjøp via postordre» skapte imidlertid betydelige problemer for forsvaret, både økonomisk og organisasjonsmessig. 

Selv om Våpenhjelpen avlastet statsfinansene og gav økonomisk handlerom på kort sikt, viste den seg i et lengre perspektiv å være svært avhengighetsskapende. Den skulle da også på mange måter definere forsvarsstrukturen helt frem til slutten av den kalde krigen

Rammeverket for dette prosjektet er tidsperioden fra mellomkrigstiden og frem til våre dager. Dette er en periode som også sammenfaller med store endringer i synet på statens rolle i både økonomi og samfunn, og kan beskrives som en pendelsvingning fra en liberal æra, via etterkrigstidens sterke styringsstat, og tilbake igjen til tro på markedsløsninger og betydelig mistro til statlig styring.

Et utvalg av Gjermund Forfang Rongveds tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • 2017. The Gold War: the dissolution of the Scandinavian Currency Union during the First World War. Scandinavian Economic History Review 65 (3): 243–262.
  • med Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød og Eivind Thomassen. 2016. Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.
  • 2014. The Slide from stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914-1920. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.


    Publisert 15. januar 2018 12:53.. Sist oppdatert 15. januar 2018 15:43.