Soldater deltok i oppstillingen på Karl Johansgate i forbindese med åpningen av Stortinget. / Soldiers participating in the parade at Karl Johansgate due to the Parlaments opening of the autumn.Soldater deltok i oppstillingen på Karl Johansgate i forbindese med åpningen av Stortinget. / Soldiers participating in the parade at Karl Johansgate due to the Parlaments opening of the autumn.http://forsvaret.no/media/PubImages/Parade-6.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2783

Omstilling i andre sektorer

Lenker til rapporter og meldinger om omstilling i helse- og justissektoren.

​​Forsvaret som organisasjon har over lengre tid vært utsatt for en normalisering i den forstand at det nå blir utsatt for de samme krav og forventninger som resten av offentlig (og privat) sektor. Dermed blir skillet mellom forvaltningspolitikk og forsvarspolitikk gradvis visket ut. Det er i dette skjæringspunktet forsvarspolitikk anno 2016 skapes. Derfor er det også interessant å trekke paralleller til omstilling i delvis sammenlignbare sektorer, som justissektoren og helse- og omsorgssektoren.

Helse- og omsorgssektoren

Det norske helsevesenet har gjennomgått store endringer siden 1980-tallet. En oversiktsartikkel om norske helsereformer kan leses her.

Denne lenken er til en oversiktsside over Sykehusreformen 2001/2002. En evaluering av sykehusreformen 2001/2002 finner du her.

Under finner du de mest sentrale dokumentene for den omstillingen Helse- og omsorgssektoren nå står ovenfor; Nasjonal helse og sykehusplan av 2015.

Som forsvarssektoren er også helse- og omsorgssektoren preget av en stadig fordyrelse. For sistnevnte skyldes dette i all hovedsak en kostnadsveksten i medisinteknisk utstyr og medisiner. 

Helsedirektoratets rapport  Medisinsk-teknisk utvikling og helsekostnader - En gjennomgang av aktuell kunnskap gir en god innføring i denne utviklingen. 

Også den svenske rapporten Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden, som omhandler sentrale problemer i nordiske helsesystemer, kommer inn på denne tematikken. 

Når det gjelder beslutning om innføring av nye metoder og medisiner er nettsidene til Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten av interesse.


Justissektoren

Politi, beredskaps – og samfunnssikkerhetsområdet er også i stadig endring. Nærpolitireformen, som begynte i januar 2016 kommer kun 14 år etter den forrige større overhalingen av Politi – og lensmannsetaten. I stor grad var den et resultat av kritikken fra 22. juli-kommisjonen, som også fikk betydelig virkning på samfunnssikkerhetsfeltet i sin alminnelighet.

Et utvalg sentrale dokumenter finnes her:


 

Publisert 24. juni 2015 11:04.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:07.