USAs stormaktspolitikk og globale strategi

USAs interesser og overordnede prioriteringer preges av kontinuitet. Samtidig tilpasser landet sin globale strategi i takt med skiftende nasjonale og internasjonale betingelser. 

Betydningen av USAs globale strategiske tenkning – blant annet stormaktens vektlegging av militære, diplomatiske og økonomiske virkemidler – er stor både for Norge, Europa og verden for øvrig. Stormaktenes interaksjon legger føringer for mindre staters utenrikspolitiske handlingsrom.

IFS følger tett amerikanske myndigheters arbeid med å utvikle og gjennomføre USAs storstrategi.


Forskningsprosjekter

USA – en stormakt i endring
Dette bokprosjektet tar sikte på å analysere hvilken innvirkning viktige strukturelle endringer i amerikansk innenrikspolitikk og nye geopolitiske maktkonstellasjoner vil ha på utformingen av USAs globale storstrategi. Den første delen av prosjektet vil fokusere på hvorvidt de innenrikspolitiske endringene har påvirket USAs politiske beslutningsevne og landets økonomiske fundament. Andre del vil rette seg inn mot å se hvordan endringer i det globale maktpolitiske bilde, og ikke minst endringer i USAs interesser, vil medføre mulighet for betydelige amerikanske strategiske omprioriteringer. Intensjonen er å trekke sammen de innenrikspolitiske og geopolitiske faktorene i en totalanalyse av utformingen av amerikansk "grand strategy".
Kontaktperson: Svein Melby

USAs samarbeid med nord-europeiske land siden 1991

Hva slags samarbeid har USA ønsket med nordiske og baltiske land etter den kalde krigen? Hvorfor har USA samarbeidet med dem?

Dette prosjektet kartlegger både amerikansk samarbeid med de enkelte landene i regionen og samarbeid i flernasjonale fora, i perioden fra 1991 til i dag. USAs tilnærming til slikt samarbeid undersøkes, og ses opp mot bredere amerikansk strategi. Til slutt søker prosjektet å vurdere i hvor stor grad og på hvilke måter amerikanske administrasjoner har ansett at samarbeid med disse landene har vært strategisk relevant for USA.

Forskningen munner ut i en vitenskapelig artikkel, for fagfellevurdering. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet gjennom forskningsprogrammet Security and Defence in Northern Europe.
Kontaktperson: Ingrid Lundestad

Media war at home: the War on Terrorism inside Ame­rica.
Mediekrigen blir en stadig viktigere dimensjon ved dagens kriger, og dette prosjektet analyserer sam­spillet mellom styresmakter, media og befolkning blant annet gjennom nærlesning av lederartikler i fem kritiske faser av Bush-admi­nistrasjonens regjeringstid. Hvilke faktorer og forutsetninger påvirker utfallet av mediekriger? I hvilken grad klarte Bush-administrasjonen å skaffe støtte og dominere den hjemlige opinionen med sin strate­giske narrativ?
Kontaktperson: Anders Romarheim


Publisert 29. oktober 2014 14:05.. Sist oppdatert 12. oktober 2016 09:30.