ifs_896_norsk_sikkerhetspoliifs_896_norsk_sikkerhetspolihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=412/media/PubImages/Orion Andøya.jpg

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv

Forskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv (S-pol) skal videreutvikle den teoretiske, konseptuelle og empiriske kompetansen om norsk sikkerhetspolitikk.

Programmet tar utgangspunkt i en analyse av utvalgte strategiske utviklingstrekk og drøfter på dette grunnlag mulige norske veivalg, sikkerhets- og forsvarspolitisk så vel som konseptuelt. Oppmerksomhet vies de mest krevende utfordringene – som væpnet angrep og sikkerhetspolitiske kriser. Men fordi skillene mellom fred, krise og konflikt blir uklare, vil også gråsone-problemer bli analysert. Utsynet er globalt, men kjernen i programmet vil være forholdet til Russland, som berører Norge mest direkte. 

Programmet tar utgangspunkt i klassisk strategisk tenkning, spesielt omkring avskrekking i en allianse, beroligelse og krisestabilitet. Samtidig er det viktig at klassiske begreper og tilnærminger fornyes og tar opp i seg endringer i teknologi, trusler og risiko samt organisering og  ledelse av militærmakt.

Programmet vil bidra til systematisk refleksjon om det teoretiske grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk. Det vil gå inn i det aktuelle ordskiftet om utfordringer i nærområdet og i alliansesamvirket, om det konseptuelle grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk og om forsvarspolitiske veivalg.

Programmet vil legge stor vekt på å kunne kombinere akademisk kompetanse med militærfaglig innsikt, trekke veksler på annen forskning og virksomhet ved IFS, tappe militær innsikt og erfaringer fra andre miljøer.

Prosjekter

Programmet har fått innvilget forskningsmidler til gjennomføringen av tre forskningsprosjekter med ett års varighet. 

Forskerprosjekt 1:  Småstatsrealisme og Norges strategiske alternativer i en ny tid 

Ambisjonen med dette prosjektet er å analysere det teoretiske og konseptuelle grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk. Her drøftes strategiske alternativer og tilnærminger for Norge i en ny tid, med utgangspunkt i sentrale strategiske utviklingstrekk, klassisk norsk strategisk tenkning, teoriutviklingen innen strategiske studier og studier av småstaters sikkerhetsstrategier. Det legges særlig vekt på å belyse betingelser for norsk avskrekking og beroligelse, herunder i den allierte rammen og i et nordisk samspill. Prosjektet vil bidra til å oppdatere det teoretiske grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk og til å utvikle den analytiske rammen for hele programmet.  

Forskerprosjekt 2:  Competitive strategies på norsk

Prosjektet vil bruke konseptet competitive strategies til å belyse mulige norske strategiske valg i forholdet til Russland. Competitive strategies-tilnærmingen vil knyttes til «net assessment»-tradisjonen i USA. Den legger vekt på vekselvirkningen i maktspillet mellom stater, og søker å identifisere retningsvalg som samtidig utnytter egen styrke og motpartens antatte svakheter. Gjennom kreativ bruk av politiske, diplomatiske, militære og andre virkemidler vil en aktør som Norge kunne «skape» eller balansere makt. Prosjektet vil danne et analytisk grunnlag for videre studier av norske strategiske og operasjonelle valg. Det vil også bidra til å belyse hvordan eksempelvis utnyttelsen av samspillet mellom strategiske kapasiteter som P-8, ubåter og F-35 kan innvirke på norsk konseptutvikling.  

Forskerprosjekt 3:  Egenevne til nasjonal krisehåndtering, herunder i det ukonvensjonelle rom 

Dette prosjektet vil med utgangspunkt i det nasjonale nivået analysere den norske evnen til egenhendig krisehåndtering. Det legges spesiell vekt på situasjoner kjennetegnet av udefinerbare og glidende overganger mellom fred, krise og krig. Hovedspørsmålet i prosjektet er hvilke nasjonale kapasiteter, både innenfor og utenfor totalforsvarsrammen, som har relevans i slike situasjoner, og hva som vil være Forsvarets rolle på ulike stadier i en krise. Til dette kommer spørsmålet om alliert innsats og balansegangen mellom eskalering og krisestabilitet. Gitt attribusjonsproblemet og liknende utfordringer vil den rettslige dimensjonen være viktig, i tillegg til den operative og politiske. 

Tilknyttede prosjekter

Rolf Tamnes: Svalbard i sikkerhetspolitisk perspektiv

Publisert 26. februar 2019 13:03.. Sist oppdatert 24. oktober 2019 11:16.