ifs_822_planprogrammetlangtiifs_822_planprogrammetlangtihttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=111/media/PubImages/_MG_4688_edited.jpg

Planprogrammet

Gjennom Planprogrammet yter Institutt for forsvarsstudier (IFS) forskningsbaserte bidrag til langtidsplanleggingen i forsvarssektoren.

Programmet har en anvendt profil som arena for kunnskapsutvikling i samspill med nasjonal og internasjonal ekspertise.

For det første bidrar programmet til Forsvarsdepartementets kontinuerlige langtidsplanlegging. Gjennom lukkede og åpne seminarer, orienteringer og policy-notater løftes de mest aktuelle problemstillingene frem og analyseres.

For det andre bistår programmet med forskning som går i dybden av langsiktige og grunnleggende problemstillinger. Resultatene diskuteres og bekjentgjøres gjennom konferanser og akademiske publikasjoner.

Det legges vekt på å skape synergier med IFS' andre programmer samt mellom den forsvars- og sikkerhetspolitiske kompetansen ved IFS og kompetansen på militære operasjoner ved andre deler av Forsvarets høgskole.

Temaområder:

Tilnærming til langtidsplanlegging

  • Hvilke styrker og svakheter er det ved ulike modeller for langtidsplanlegging? 
  • Hvilke systemer har vært prøvd nasjonalt og hvilke resultater har de gitt? 
  • Hvordan kan prosessen gjøres både faglig fundert og samtidig gi rom for å utforme politikk? 

Ved å se komparativt på modeller for langtidsplanlegging, inkludert i særlig relevante land, vil programmet gi ny kunnskap om hva som fungerer best og forutsetningene for samarbeid med strategisk viktige land.

Forsvarskonsepter

  • Hvilke forsvarskonsepter har vært eller er aktuelle i en norsk kontekst? 
  • Og hvilken rolle spiller konseptuell tenkning for utviklingen av Forsvaret for eksempel ved anskaffelser av nytt materiell og nye kapasiteter? 

Gjennom å analysere forsvarskonsepter i historisk og samtidig perspektiv, tas det sikte på å identifisere styrker og svakheter på det konseptuelle plan. Internasjonale komparative studier vil bidra til å åpne nye perspektiver.

Totalforsvarsdimensjonen

  • Hvordan kan det legges til rette for tverrsektoriell inkludering og samarbeid i langtidsplanprosessene? 
  • Hvordan kan for eksempel planprosessen i forsvars- og justissektoren synkroniseres og hvor skal ansvar og myndighet plasseres i det norske statsapparatet? 

Med det endrede trusselbildet de senere år har totalforsvaret igjen fått en større plass. Planprogrammet har et bred perspektiv på langtidsplanlegging, der forsvarssektoren ses i en større nasjonal sammenheng. Internasjonale aspekter med totalforsvaret vil også bli analysert. Internasjonale og komparative perspektiver er viktige for å frembringe ny kunnskap. Det legges vekt på synergier med Omstillingsprogrammet, som har flere delprosjekter som omhandler utvikling av totalforsvaret i en bred sivil-militær kontekst.

Alliansedimensjonen

  • I hvilken grad er det sammenheng mellom den nasjonale langtidsplanleggingen og den allierte planleggingen som i dag foregår på flere arenaer? 
  • Hvordan kan norsk og alliert strukturplanlegging og operative planlegging knyttes nærmere sammen? 

I dag gjøres det igjen betydelig allierte investering i Norge, som både tilfører ressurser og genererer kostander for Norge på lang sikt. Planprogrammet vil utvide perspektivene på langtidsplanlegging ved å ta inn alliansedimensjonen, med fokus på samarbeid med USA samt allierte og partnere i Nord-Europa. Det legges vekt på synergier med SNE-programmet, som utforsker muligheter og utfordringer for forsvarssamarbeid i Nord-Europa.

Publisert 20. mars 2018 08:27.. Sist oppdatert 21. februar 2019 08:30.