Kristiansen (red.) (2007): Forsvaret av hovedstaden

Horten ble over en periode på 100 år bygget opp til å bli et pulserende sjømilitært senter. Denne boken beskriver historien om bygging og nedleggelser ved hovedbasen.

Tittel: Forsvaret av hovedstaden. Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Karjohansvern 1945–2000
Redaktør: Tom Kristiansen (red.)
Utgiver: Bergen: Eide forlag
Utgitt: 2007
ISBN: 978-82-514-0710-6


Østlandets sjøforsvarsdistrikt stod i en særstilling blant de tidligere sjøforsvarsdistriktene. For det første hadde dette sjøforsvarsdistriktet som oppgave å planlegge forsvaret av hovedstaden og landets tettest befolkede område. For det andre var Horten Marinens hovedbase fra tidlig på 1800-tallet og huset de fleste av Sjøforsvarets støttefunksjoner. Blant annet lå Marinens hovedverft i Horten fram til konkursen i 1986.

Boken gir en unik oversikt over Karljohansverns og Hortens historie før 1945, og den gradvise nedleggelsen av marinens virksomhet i byen og Oslofjorden. I dag er det kun noen ytterst få virksomheter igjen.

Forfatterne

Boken er redigert av Tom Kristiansen, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Bidragsytere har vært Roald Gjelsten, også forsker ved Institutt for forsvarsstudier, journalist og lokalhistoriker Jan Ingar Hansen, kommandørkaptein og historiker Tor Jørgen Melien og Knut Amund Surlien, historiker og tidligere tilknyttet Institutt for forsvarsstudier.

Oversikt over kapitlene

  1. Innledning
  2. Marinebyen Horten: Forhistorie og lange linjer 1820–1963
  3. Arven fra den tyske okkupasjonsmakten og sperringen av Oslofjorden
  4. Sjøforsvarsdistriktet under den kalde krigen
  5. Forsvaret av hovedstaden
  6. Nedbygging, omstilling og avvikling
  7. Marinebyen Horten som gradvis forsvinner
Publisert 5. februar 2007 14:02.. Sist oppdatert 24. juli 2015 15:44.