Norske soldater kommer hjem fra tjeneste i Afghanistan / Norwegian soldiers returning from service in AfghanistanNorske soldater kommer hjem fra tjeneste i Afghanistan / Norwegian soldiers returning from service in Afghanistanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Mil_sos_familie.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4094

Norsk militærsosiologi - en litteraturoversikt

IFS-forsker Elin Gustavsen har laget en omfattende liste over norske militærsosiologiske studier fra 1961 og framover.

Dette er en bibliografi over norske militærsosiologiske studier fra 1961 og framover. Bibliografien er inndelt i ni underkategorier, hver av dem alfabetisk organisert. For mer utfyllende informasjon om bibliografien, se eget vedlegg.

Veteraner
For norske studier av veteraner, se litteraturoversikten over norsk veteranforskning.


FAMILIE

Anthonsen, Linda, Tone K. Jacobsen og Marit Anne Vollene. 2002.
Hvordan påvirkes barn av at en av foreldrene deltar i internasjonale operasjoner?
Prosjektoppgave, Høgskolen i Buskerud.


Berg, Astrid 2009.
Samliv på distanse: et underlig liv: erfaringers betydning for læring hos familier berørt av internasjonale oppdrag for Forsvaret. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


Brevik, John Ivar og Geir Skjeret. 2004.
Forekomst av skilsmisse etter fredsbevarende tjeneste i utlandet. Forsvarets helseregister: Forsvarets sanitet.


Hansen, Linda Ingebrigtsen. 2004.
Ekteskapelig samspill: en analyse av kvinners mestringsstrategier i samliv med en forsvarsansatt. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.


Heen, Hanne og Sigtona Halrynjo. 2006.
Samliv i Forsvaret: en kvantitativ studie av forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. AFIs rapportserie. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.


Knutsen, Gøril B. 2011.
En kvalitativ studie om forsvarsfamilien og forsvarets familiepolitikk i forbindelse med skarpe operasjoner i utlandet. Masteroppgave, Høgskolen i Akershus.


Schjølberg, Siri. 2009.
Tjeneste ved en operativ avdeling i hæren og et godt familieliv: gjensidig uforenelig? Prosjektoppgave, Handelshøyskolen BI.


Svendsen, Anne Marie Tunby. 2009.
Samliv på tvers av grenser: en kvalitativ studie av par tilknyttet det norske Luftforsvaret. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Sæverud, Atle. 2011.
En tjener kan ikke tjene to herrer?: en kvalitativ studie av offiserens utfordringer i spenningsfeltet mellom karriere og etablering av familie. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


Talmo, Lill-Jorunn. 2009.
Forsvaret og medflytterne: egenrealisering i skjæringspunktet mellom individuell fleksibilitet og styrt livsløp. Masteroppgave, Høgskulen i Volda.KULTUR

Brunborg, Ole Martin. 2008.
På sporet av en norsk krigerkultur. Norske militære holdninger til krig og bruk av militærmakt ved begynnelsen av to århundrer. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Erichsen, Olaf von Porat og Pål Sandal. 2008.
Fra Afghanistan til Øst Afrika?: kulturelle erfaringers overføringsverdi ved norske militære operasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


Gundersen, Per Christian. 2008.
Risikohåndtering og styrkebeskyttelse: aspekter ved norsk militærkultur i internasjonale operasjoner. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Hellum, Nina. 2009.
Menn i dumme kjoler: en antropologisk studie av menneskelige faktorer i fredsstøttende operasjoner. FFI-rapport. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.


Haaland, Torunn Laugen. 2010.
"Still Homeland Defenders at Heart? Norwegian Military Culture in International Deployments." International Peacekeeping 17 (4):539–553.


Rolness, Linn-Jorun E. 2007.
Kulturforståelse i internasjonale militære fredsoperasjoner: hvilke erfaringer gjorde det norske personellet i ISAF's regionale stabiliseringslag i Meymaneh høsten 2005? Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


 


MEDIA

Aunemo, Erik Wold. 2004.
Humanitære soldater: VGs dekning av den norske militære styrken i Irak. Bacheloroppgave, Høyskolen i Oslo.


Fondenes, Eivind Solberg-Hansen. 2011.
Drept i Afghanistan. En komparativ analyse av norsk presses dekning av sivile og militære ofre i Afghanistan. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.ORGANISASJON

Bergheim, Kjersti , Heidi Kristina Westli og Jarle  Eid. 2007.
Lederutvikling i Forsvaret. En evaluering av Forsvarets lederutviklingsprogrammer: KvinnTopp, Q-grupper, LUPRO og UFO 2007. Universitetet i Bergen: Forskningsgruppen i operativ psykologi.


Ellingsen, Anne. 2012.
Norsk og svensk fagmilitær anvendelse av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325: En komparativ studie, men sideblikk til U.S. Marine Corps.
 SISA-rapport nr. 1 – 2012. Oslo: Senter for internasjonal og strategisk analyse.


Fastvold, Kristin Kjeldsø og Hilde Karin Hestad. 1995.
Opplevelse av en omstillingsprosess: en studie blant ansatte i forsvaret. Hovedoppgave, Universitetet i Trondheim.


Gjerde, Arild Hugo. 2005.
Forsvarets verdigrunnlag fra 1998: en studie av hvorvidt konseptet er blitt implementert i praksis ved sju ulike enheter i Harstad. Hovedoppgave, Universitetet i Tromsø.


Grøgaard, Jens B., Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland. 1994.
Kyndighet, villighet, mulighet: reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret.
FAFO-rapport. Oslo: Fagforeningens forskningsorganisasjon


Johansen, Iver. 2010.
Hva betyr samfunnet for militær effektivitet?: en analyse av sosial kapital i produksjonen av militær makt. FFI-raport. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.


Karlsson, Ørjan N. 2000.
Forsvaret: utfordringer i et dynamisk miljø. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.

Lyngbø, Elisabeth. 2009.
Arbeidsmiljø og trivsel: en undersøkelse i hærens CSS bataljon, avdeling Bardufoss. Bacheloroppgave, Høgskolen i Akershus.


Pettersen, Gry H. 2007.
Den tydelige militære offiseren - en myte?: en sammenligning av militær ledelse og ledelse i annen offentlig og privat virksomhet. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Pettersen, Paal Marius. 2006.
Spesialstyrkene - globaliserte soldater for en ny tid?: en analyse av spesialstyrkenes roller og funksjoner i et nytt norsk Forsvar. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.


Westgaard, Hogne. 2011.
På hvilken måte har de senere års omstillinger i forsvaret betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet i Østerdal Garnison? Prosjektoppgave, Høgskolen i Hedmark.


PERSONELL

Andersen, Jostein Økland.
Hærens grenaderpolitikk 2004–2011. Masteroppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Blix, Tom Christian. 2007.
Skivebom eller innertier: Syv soldater forteller om forventninger og opplevelser i forbindelse med tjeneste i Afghanistan. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Bogen, Hanne og Jens B. Grøgaard. 1987.
Forsvaret mot arbeidsledighet: en undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon. FAFO-rapport vol. 6:87. Oslo: Fagforeningens forskningsorganisasjon.


Borgersen, Ivar. 1989.
Sivile holdninger til militære ledere: ulike påvirkningskilder til folks mening om offisersyrket. Rapport til lederopplæringsrådet. Oslo: Stipendiatordningen i ledelse og organisasjon


Fauske, Maria F. 2011.
”Jeg vil inn i Forsvaret - hvem er jeg?": en kvantitativ studie. FFI-rapport. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.


Forsvarets Mediesenter. 2004.
Rapport og analyse av spørreundersøkelsen: vurdering av vervedes situasjon i Forsvaret. Oslo: Forsvarets mediesenter.


Grimsø, Rigmor E. 1995.
Rotasjon og karriere i Forsvaret. En undersøkelse av sammenhengen mellom rotasjon og karriere for offiserer i det norsk forsvaret; en vurdering av dagens praksis og forslag til mulige endringer. Bergen: Sjøkrigsskolen.


Grøgaard, Jens B. 1998.
Forsvaret mot arbeidsledighet 1997: effekten av voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten. FAFO-rapport. Oslo: Fagforeningens forskningsorganisasjon.


Grønmo, Sigmund. 1973.
Militære meninger: analyse av høyere og lavere befal 1918–1970. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
———. 1975. Militære meninger: interesser og holdninger blant norske offiserer 1918–1970. Oslo: Universitetsforlaget.


Gudmundsen, Camilla Remøy og Øyvind Hofstad Nysted. 2004.
Motivasjonen blant soldater. Prosjektoppgave, Høyskolen i Hedmark.


Gustavsen, Elin. 2011.
Vervede i Forsvaret: Motivasjon, erfaringer og fremtidsplaner. Oslo Files on Defence and Security, nr. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.


Guttlevik, Halvor Idar Hegland, Pål Espen Johansen, Hans Ivar Kubberød og Ken Ronny Strøm. 1997.
Hvorfor slutter flygere i Luftforsvaret?: prosjektoppgave ved Luftkrigsskolen 1996–97.
Prosjektoppgave, Luftkrigsskolen.


Holth, Torill Holth og Ole Boe. 2010.
Finnes det noen sammenhenger mellom utøvelsen av lederstilen utviklende lederskap og ulike personlighetstrekk. KS fagrapport. Oslo: Krigsskolen.


Hovland, Jon. 2004.
Grin and bear it: why Norwegian conscripts complete their national service. Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Jacobsen, Jan O. 1996.
Militærorganisasjonen: utfordringer og dilemmaer: en studie av det norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det. Ph.D. avhandling, Universitetet i Bergen.


Johannessen, Bjørn-Henrik. 2007.
På stedet: hvil?: en sosiologisk analyse av motivasjoner for verving i Telemark bataljon. Masteroppgave,Universitetet i Tromsø.


Johannessen, Stefan. 2010.
Profesjonelle soldater - Yrke eller midlertidig virke? Bacheloroppgave, Høgskolen i Sør-Trøndelag.


Kaspersen, Kåre. 1996.
"En offiser er så mye mer enn bare en offiser": en narrativ konstruktivistisk analyse av offiserer i det norske forsvaret. Hovedoppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Kjaerner-Semb, Joachim. 2010.
På oppdrag fra verdenssamfunnet?: en studie av norske offiserers holdninger til internasjonale operasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Kjellberg, Francesco. 1961.
Offiserene som sosial gruppe. Magistergrad, Universitetet i Oslo.


Krekvik, Ola. 2011.
Forsvarets samvirke med afghanske styrker: dilemmaer og utfordringer.
Oslo Files on Defence and Security, nr. 7. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.


Mathisen, Tina. 2010.
Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III. ØF-notat. Lillehammer: Østlandsforskning.


Mæland, Bård. 2003.
"At alle behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn"?: Forsvarets verdigrunnlag og norske offiserer i KFOR. IFS info, nr. 3. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.


Norland, Helen. 2007.
Har norske offiserer sprikende motivasjoner som gjør det vanskelig å tenke på forsvaret som en organisasjon?: en studie av norske offiserers motivasjoner.
Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.


Richvoldsen, Georg. 2001.
"Ja, tænke det; ønske det; ville det med, -- men gjøre det!": rekruttering til internasjonal tjeneste. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.


Rones, Nina. 2008.
"De beste soldatene": en kvalitativ studie av "de beste soldatene" i Heimevernets innsatsstyrker sett i lys av Pierre Bourdieus teoretiske perspektiver. Masteroppgave, Norges idrettshøyskole.
———. 2011. ”De beste jegersoldatene” i Heimevernets innsatsstyrker”.
Sosiologi i dag 41 (1): 531.


Skauge, Tom. 1993.
"Der må sørges for et gjennomført demokrati i rekrutteringen, -": sosial bakgrunn for norske offiserer ved slutten av den kalde krig. Militærprosjektet skriftserie. Bergen: Universitetet i Bergen.


Skjelvan, Stephan Andre. 2000.
Motivasjon for tjeneste i internasjonale operasjoner blant befal i Luftforsvaret. Prosjektoppgave, Høgskulen i Bodø.


Solheim, Hilde. 2009.
Minoriteter og mangfold - rekruttering av personell med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Sollid, Bjørn Aspaas og Kristian Brudeseth Ruud. 2004.
Motivasjon blant soldater. Prosjektoppgave, Høyskolen i Hedmark.


Steder, Frank Brundtland. 2000.
Spørreundersøkelse blant vernepliktige i Hæren vedrørende norsk internasjonalt engasjement, verneplikt og verving. FFI-rapport. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.


Strand, Kari Røren. 2011.
Betydningen av alder, militær grad og kjønn for karriere og karriereutvikling: en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hæren. FFI-rapport. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.


Vikan, Cornelia 2009.
Etikk i gråsonen mellom krig og fred: en undersøkelse av Norges engasjement i Afghanistan. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


Westlye, Geir Helge. 2009.
Motivasjon for internasjonal tjeneste: en kvalitativ studie av motivasjon for å tjenestegjøre i Forsvarets internasjonale operasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.


Widing, Hilde, Lene Margrethe Davøen, Jon C Laberg, Bjørn Helge Johnsen, Wibecke Brun og Jarle Eid. 2002.
Soldaters vurdering av egne militære ferdigheter ved internasjonale operasjoner.
Militærpsykologi og ledelse. Bergen: Sjøkrigsskolen.


Withbro, Andreas. 2011.
Den fysiske yteevnens betydning for Forsvarets virksomhet: en kvalitativ studie av holdninger omkring fysisk yteevne i en utvalgt avdeling. Masteroppgave, Høgskolen i Telemark.


Østvik, Kristina. 1997.
Perceptions or misperceptions? a study of bullying and hazing among soldiers in the Norwegian Army. Hovedoppgave profesjonsstudiet, Universitetet i Tromsø.PROFESJON

Edström, Håkan, Nils Terje Lunde, Janne Haaland Matlary og Geir Olav Kjøsnes. 2010.
Uniformitet eller mangfold?: norsk militærprofesjon i endring. Oslo: Abstrakt.


Bjørnstad, Thor Christian. 2005.
En ny norsk soldat: en analyse av soldatrepresentasjoner i endring. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.
———. 2011. "Fra soldater av folket til soldater for staten." Sosiologi i dag 41 (1): 5–31.


Forsjord, Kjell Rune. 2009.
Implementering av en profesjonskultur: en kvalitativ studie av profesjonskultur og profesjonsfellesskap i Telemark bataljon. Masteroppgave, Forsvarets stabskole.

Græger, Nina. 2011.
"Offisersprofesjon i endring: Internasjonaliseringen av norsk forsvarspolitikk etter 1990.» Sosiologi i dag 41 (1): 76101.


Horverak, Jøri Gytre. 2001.
Militære fredsbevarende operasjoner: effekten av militær identitet på soldaters opplevelse av funksjonsdyktighet under internasjonale operasjoner. Hovedoppgave, Universitetet i Bergen.


Haaland, Torunn Laugen. 2008.
Small forces with a global outreach: role perceptions in the Norwegian Armed Forces after the Cold War. Ph.D avhandling, Universitetet i Oslo.


Jensen, Are Langaard. 2008.
Den militære profesjonsidentitet: en studie av norske Krigsskolekadetters identitetsdanning. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Johansen, Rino Bandlitz. 2007.
Fra idealisme og plikt til rettigheter og leiesoldat: er profesjonalisme som strategi relevant for oppdragsløsning, spesielt i INTOPS? : en kvantitativ kartlegging av forekomst og variasjon av yrkesforståelsen ved Kystjegerkommandoen. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Kvilvang, Nils. 2012.
Profesjonsidentitet, jobbengasjement og utbrenthet i dagens norske forsvar.
Masteroppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Landgraf, Line. 2010.
”Den norske soldat – idealist eller individualist?” En kvantitativ studie av profesjonsidentitet i Communication and Information Systems Task Group. Masteroppgave, Universitetet i Bergen.


Sondov, Ann Karin. 2010.
Militær profesjonsetikk på fremmarsj i Afghanistan. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Tholander, Lotta Fladby. 2010.
Det glemte thumos: en filosofisk studie av den ideelle moderne soldat og hans funksjon i Det norske forsvar. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Weydahl, Ole Morten. 2002.
Konstruering av soldatidentitet: en diskursanalyse fra Skjold garnison.
Hovedoppgave, Universitetet i Oslo.


 

RELIGION

Furseth, Inger. 2001.
Muslims in Norwegian prisons and the defence. KIFO rapport. Oslo: Stiftelsen kirkeforskning.


Hammer, Aina. 2010.
Mangfold og legitimitet: religiøse symboler i politiets og Forsvarets uniformer. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.


Rafoss, Christian. 2010.
Religion og norske soldater i Afghanistan. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.


 

RUSMIDLER

Bernhardt, Jan Christian, og Fredrik Wølstad. 1992.
Soldaters alkoholvaner, fritidsbruk og forhold til sivile ved tjenestestedet: en undersøkelse fra to militære forlegninger på Østlandet. Prosjektoppgave, Hedmark distriktshøgskole.


Skjæveland, Wenche Litsheim. 2008.
Alkoholbruk i et HMS perspektiv: forsvarets internasjonale operasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.


UTDANNING

Danielsen, Tone og Reidar Skaug. 2010.
Hvordan kan Krigsskolen bidra til å utvikle offiseren som sakkyndig i egen profesjon. KS fagrapport. Oslo: Krigsskolen


Hansen, Erik Vikanes, Kristin Paulsen og Christoffer Sagstad. 2004.
Har kadettene som blir utdannet ved henholdsvis Luftkrigsskolen og Krigsskolen for Hæren forskjellig lederstil? Prosjektoppgave, Høgskolen i Hedmark, Rena.


Kristiansen, Svein Tore 2011.
Fortjener du å bli offiser? Om offisersyrkets seleksjonskodekser. KS fagrapport. Oslo: Krigsskolen.


Lundberg, Liv- Petra Hansen. 2008.
Når befalskarrieren tar slutt: avdelingsbefalets tanker og planer om sivil karriere og deres behov for karriereveiledning. Masteroppgave, Universitetet i Tromsø.


Rones, Nina og Kari Fasting. 2011.
Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010. Hva skjer i felt(et)? Rapportserie Norges idrettshøgskole, Forsvarets institutt. Oslo: Norges idrettshøyskole, Forsvarets institutt


Sandnes, Geir Rune. 2007.
Offisersutdanningen inn i den postmoderne tid. Masteroppgave, Forsvarets stabsskole.


Stornæs, Anett V. og Kari Fasting. 2011.
Befalsskolestudien - Felles Opptak og Seleksjon 2010. En spørreundersøkelse blant kvinnelige og mannlige kandidater under seleksjonsperioden.
Rapportserie Norges idrettshøgskole, Forsvarets institutt. Oslo: Norges idrettshøyskole, Forsvarets institutt


Thorshaug-Wang, Cathrine. 2009.
Delrapport prosjekt ”Forskning på årskull” ”Søkere trukket seg eller ikke møtt til Felles Opptak og Seleksjon Grunnleggende befalsutdanning 2009”. Hamar: Vernepliktsverket.
———. 2010. Delrapport prosjekt ”Forskning på årskull”. ”Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret?” Hamar: Vernepliktsverket​​​​​​​​​​​​​​​​

Publisert 6. oktober 2014 12:41.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.