Rolf Tamnes leder for ekspertgruppe

Tidligere direktør ved IFS, professor Rolf Tamnes, leder en ny, uavhengig ekspertgruppe som skal vurdere Forsvaret, sikkerhetspolitisk krise og krig.

Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret har Forsvarsdepartementet satt ned en ekspertgruppe. Gruppen skal se på Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig.


De andre medlemmene er:

  • Kate Hansen Bundt, Atlanterhavskomiteen
  • Trond Grytting
  • Alf Håkon Hoel, Havforskningsinstituttet
  • Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo og Forsvarets høgskole
  • Asle Toje, Nobelinstituttet
  • Julie Wilhelmsen, Norsk utenrikspolitisk institutt

Ekspertgruppen skal levere sin ugraderte rapport innen 1. mai 2015.


Mandatet for ekspertgruppen
Norge har i senere år gradvis kommet i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Flere forhold bidrar til at norsk sikkerhetspolitikk er på vei inn i en ny fase. For første gang siden annen verdenskrig har en europeisk stat erobret en del av et naboland. Forholdet mellom Russland og de vestlige land er betydelig forverret, samtidig som den russiske militære evnen styrkes. Et belte av svake stater strekker seg fra Nord-Afrika til Sentral-Asia og bringer med seg ustabilitet og væpnet konflikt. For å unngå at svake stater destabiliserer andre land i regionen og blir brukt som fristeder for planlegging av terrorangrep mot vestlige land, vil det være behov for internasjonal støtte i mange år fremover. Flere allierte land har gjennomført store kutt i sine forsvarsstrukturer som følge av den økonomiske krisen som startet i 2007/2008. I sum innebærer dette økte krav til Norge om å bidra til egen og europeisk sikkerhet. Videre er det en økende forventning i samfunnet om at Forsvarets ressurser skal være tilgjengelige for å bidra til håndtering av utfordringer i den lavere delen av krisespekteret.

Ekspertgruppen er ment å bidra til debatt om dagens norske forsvar er egnet til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet. Mandatet sier at gruppen skal konsentrere sitt arbeid om innretningen av Forsvaret og ikke om ressursnivået.

Mer konkret har forsvarsministeren bedt ekspertgruppen om å se nærmere på:

  • Hvordan påvirker de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene Norges sikkerhet?
  • Er det samsvar mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og innretningen av Forsvaret?

Ekspertgruppen skal kartlegge de aspekter det mener er relevante for å tegne et utfordringsbilde for Forsvaret. Det inngår ikke i mandatet å ta stilling til konkrete løsninger.


Publisert 17. desember 2014 09:54..