Forsvarets høgskoleForsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20141204th_ 10785.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1965.

IFS-bidrag til undervisning på Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier er en del av Forsvarets høgskole og bidrar til undervisningen.

​​​Stabs- og masterstudiet

Mange av forskerne ved IFS underviser ved stabs- og masterstudiet ved Forsvarets høgskole. Utdanningen er først og fremst et profesjonsstudium for ansatte i Forsvaret, men det er et begrenset antall plasser for eksterne søkere.

Studiet gir 90 studiepoeng, og utdanningsløpet kan legges opp på to måter:

  1. som heltidsstudium over tre semestre eller
  2. som samlingsbasert deltidsstudium over seks semestre.

IFS-forskere bidrar i studieåret 2015/16 på feltene 

I tillegg veileder mange av våre forskere studentene når de skriver masteroppgave.


Valgfrie emner

Forsvarets høgskole tilbyr valgfrie emner som videreutdanning med 10 studiepoeng hver. Emnene kan inngå som en del av en mastergrad. Tilbudet er gratis, men antallet plasser er begrenset.

Studentene, som både er sivile og militære, kommer fra forsvarssektoren og andre utvalgte offentlige etater og har variert faglig bakgrunn. I studiet av emnene får de fordype seg i problemstillinger knyttet til sikkerhetspolitikk, beredskap og bruk av militærmakt.

IFS-forskere bidrar til disse emnene i 2015/16:


Nasjonal beredskap og krisehåndtering, i samarbeid med Politihøgskolen

Politiet og Forsvaret er sentrale aktører i nasjonal beredskap og krisehåndtering. I noen sammenhenger vil det kreves innsats fra en av sektorene, mens det i andre kan være nødvendig med felles innsats fra både justis- og forsvarssektoren, og eventuelt andre sektorer eller organisasjoner som har relevant kompetanse og kapasiteter.

Hvordan er nasjonal beredskap og krisehåndtering organisert, hvorfor er det organisert slik, hvilke systemer og prosedyrer er det basert på, hvilke utfordringer gjør seg gjeldende, og hvordan kan det videreutvikles på en helhetlig måte?
Emneansvarlig: Magnus Håkenstad

Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler
Dagens trusselbilde er komplekst og mindre forutsigbart enn hva som var situasjonen under den kalde krigen. Deler av de tradisjonelle militære trusselbildene som definerte globale sikkerhetsspørsmål gjennom det 20. århundre, har bevart sin aktualitet. Samtidig vokser det frem nye sikkerhetsutfordringer som i økende grad setter sitt preg på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Dagens forsvars- og sikkerhetspolitikk avspeiler en verden i stadig endring, der kriser kan dukke opp på kort varsel. Globalisering og gjensidig avhengighet gjør at det oppstår nye områder for sårbarhet, og sikkerhetspolitiske kriser langt unna kan få konsekvenser for Norge og norske nærområder.

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg økt forståelse av hvordan aktuelle og fremvoksende nasjonale, regionale og globale utviklingstrekk, sikkerhetsutfordringer og trusler påvirker norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hovedvekten legges på utvalgte forhold som synes å ha særlig relevans for Norge og det norske Forsvaret. På bakgrunn av geostrategiske endringer tar emnet for seg konkrete trusler og utfordringer som beslutningstakere i forsvarssektoren må forholde seg til.
Emneansvarlig: Katarzyna Zysk

Se også nettsidene til Forsvarets høgskole for mer informasjon.


Sjefskurset

Institutt for forsvarsstudier bidrar med undervisning til sjefskurset. Bidragene varierer med kursets fordypningstema.

Les mer om sjefskurset på nettsidene til Forsvarets høgskole.


Søknadsfrister

For sivile plasser: januar/februar våren før oppstart.
For militære plasser: medio juni.

For spørsmål om stabs- og masterstudiet, send e-post til abastviken@fhs.mil.no

Kontaktpersoner
Heldtidsstudiet: Anette Bastviken, 23 09 57 74
Det samlingsbaserte studiet: Jeanett Sirland, 23 09 57 73 

Publisert 16. april 2015 15:10.. Sist oppdatert 8. september 2016 13:24.