ifs_41_omifsifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=404/media/PubImages/ifs logo.jpg

Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Institutt for forsvarsstudier (IFS) er et ledende sikkerhets- og forsvarspolitisk forskningsmiljø som driver faglig fri og uavhengig forskning om forhold som påvirker internasjonal og norsk sikkerhet og strategi. Ved instituttet gjennomføres aktuelle og samtidshistoriske studier innenfor internasjonal sikkerhet, sikkerhetspolitikk og sivil-militære relasjoner.

Sentrale forskningstemaer er forhold som påvirker Norge direkte, som utviklingen i Russland og nordområdene og sikkerhetssamarbeidet i NATO og Nord-Europa. Våre forskere er også opptatt av globale strategiske utviklingstrekk, herunder endringer i maktfordeling, trusler og teknologi. Dette omfatter blant annet studier av aktører som USA, Kina og India, samt fremvoksende utfordringer, for eksempel i cyberdomenet. Sentralt i forskningen står også forholdet mellom forsvar, samfunn og politikk over tid og utforming av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Direktør og stedfortreder

Forskningen ved Institutt for forsvarsstudier er organisert på tre sentere

FORSKNINGSPROGRAMMER

Seksjon sjefskurs

Seksjon Sjefskurs planlegger og gjennomfører Sjefskurset, som arrangeres to ganger i året og strekker seg over tre måneder. Dette kurset var selve opphavet til Forsvarets høgskole (FHS) da denne ble opprettet av Stortinget i 1949. Første kurs ble gjennomført høsten 1955. Fortsatt identifiserer mange Sjefskurset med FHS. Nå inngår dette tilbudet som en del av det som er blitt en samlet institusjon for utdanning i Forsvaret. Hovedformålet med Sjefskurset har vært, - og er fortsatt å bringe sivile og militære ledere sammen for at de i fellesskap skal utvikle kunnskapen om landets forsvar, sikkerhet og beredskap og overordnede internasjonale forsvars- og sikkerhetspolitiske problemstillinger. Sjefskurset er nivådannende (høyere offisersutdanning) for offiserer og har betydning for videre karriere i Forsvaret. Både for militære og sivile deltakere er kurset en viktig arena for nettverksbygging, tverssektorielt samarbeid og en unik møteplass for politikere, departements- og etatsledere, media, organisasjoner og næringsliv. Kompetansen er høy både hos forelesere og kursdeltakere, og målet er å utnytte dette optimalt gjennom god interaksjon.
Seksjon Sjefskurs har også ansvar for andre kurs av kortere varighet, hvor stabens sammensetning og kompetanse innen forsvar, sikkerhet og beredskap og internasjonale forhold er en forutsetning for kursenes kvalitet.

 Annet fra IFS

 

 

ifs_41_omifsifs_43_mastergradsstipend/ifs/Om-IFS/mastergrad/media/PubImages/IFS-stipend_ill.jpgMastergradsstipendVil du skrive masteroppgave om sikkerhetspolitikk og har en spennende prosjektidé? Søk på IFS mastergradsstipend! Frister: 15. mars og 15. september.​​​​​ifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2247
ifs_41_omifsifs_475_ifsbidragtilundervis/ifs/Om-IFS/ifs-bidrag-til-undervisning-på-forsvarets-høgskole/media/PubImages/20141204th_%2010785.jpgIFS' bidrag til undervisningen på Forsvarets høgskoleUndervisning er en hovedoppgave for de ansatte ved IFS.ifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2250
ifs_41_omifsifs_648_ifsstrategiogårsmeld/ifs/Om-IFS/ifs-strategi-og-årsmelding/media/PubImages/årsrapporter_strategi.jpgIFS årmeldingifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2248
ifs_41_omifsifs_23_tapir/ifs/TAPIR-Call-for-applications/media/PubImages/TAPIR.jpgTransatlantic Post-Doc for International Relations and Security (TAPIR): Next Call in 2020After 12 successful years and 52 fellowships the Transatlantic Post-Doc for International Relations and Security (TAPIR) will be revised and will undergo several changes and adaptions in order to remain one of the most interesting fellowship in the community of policy consulting. The CfA 2019 will therefore be postponed. Next call will be in 2020. ifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2249
ifs_41_omifsifs_904_gjesteforsker_ved_if/ifs/Om-IFS/gjesteforsker_ved_ifs/media/PubImages/Biblioteket_1b.jpgGjesteforsker ved IFSifs_41_omifshttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=2251

Publisert 8. desember 2014 13:40.. Sist oppdatert 10. oktober 2019 10:37.