Henriksen: Militært samarbeid

Oslo Files 3/2010
Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige. Ikke så like likevel?
Kjetil Henriksen analyserer noen premisser for norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige.​

Oslo Files on Defence and Security 3/2010
Tittel: Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige. Ikke så like likevel?
Forfatter: Kjetil Henriksen
Antall sider: 97

Last ned "Norsk forsvarssamarbeid med Nederland og Sverige" 


Det er langt på vei en varig utfordring å oppnå samsvar mellom mål og midler i forsvarsplanleggingen. Militært samarbeid med andre land – også for Norges del – ses som et viktig virkemiddel for å øke effektiviteten og oppnå rasjonalisering og innsparing. Men for at samarbeid på forsvarsområdet land imellom skal være fruktbart, må det være en grunnleggende likhet i oppfatningen av hva som er de mest aktuelle militære oppgaver og hvordan disse skal løses. Hvis ikke kan samarbeidsprosjektene bli kontraproduktive.

I denne studien analyserer Kjetil Henriksen noen premisser for forsvarssamarbeid mellom Norge og to andre land. Landene som er valgt er Nederland og Sverige, som hver på sitt vis har utfordringer og forutsetninger som er delvis sammenfallende med Norges. Det er forutsetningene for norsk samarbeid med Sverige på den ene side og med Nederland på den annen side som vurderes, ikke for et trekantsamarbeid der alle deltar. 

Henriksen har studert nederlandsk og svensk trusseloppfatning, forsvarsreform og doktrineutvikling i historisk perspektiv for å klarlegge likheter med, og forskjeller fra, Norge. Hvilke oppgaver er det sannsynlig at forsvarsorganisasjonene skal løse, og med hvilke metoder skal det gjøres? Og videre, er de militære doktrinene i harmoni med de sikkerhetspolitiske prioriteringer?

Kjetil Henriksen har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han er utdannet ved Krigsskolen og Hærens stabsskole.

Publisert 1. mars 2010 15:09.. Sist oppdatert 4. juli 2016 16:29.