Hobson: RMA og Transformation

Oslo Files 5/2008
RMA og Transformation. En historisk-kritisk analyse av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk
av Rolf Hobson.​

​Oslo Files on defence and security nr. 5/2008
Tittel: RMA og Transformation. En historisk-kritisk analyse av to sentrale begreper i nyere vestlig forsvarspolitikk
Forfatter: Rolf Hobson
Antall sider: 68

Last ned "RMA og Transformation" 


Revolution in military affairs (RMA) oppstod i 1980-årene og har vært et viktig begrep i vestlig militær tenkning i de senere år. Begrepet tar utgangspunkt i at utviklingen i krigføring skjer i form av sprang, hvor ny teknologi står sentralt. Den seirende part i en krig evner ifølge dette synet å se og gjøre bruk av de mulighetene som moderne teknologi representerer. For å underbygge denne påstanden har militære tenkere trukket fram historiske eksempler – særlig har tyskernes Blitzkrieg under felttoget mot Frankrike i 1940 vært ansett som et skoleeksempel i bevisst formulert operasjonell doktrine basert på bruk av ny teknologi.

Det opprinnelig amerikanske begrepet transformation har vært brukt om arbeidet med å omorganisere militære ressurser i Nato for å gjøre dem i stand til å utnytte en slik RMA. Fra å ha vært et hett moteord i det amerikanske Pentagon, har begrepet falt betraktelig i popularitet de senere år. I rask takt har det dukket opp nye betegnelser, som asymmetriske kriger, NBO, EBO, OOTW, fjerde generasjons krigføring og det aller seneste, ”long wars”.

Seniorforsker Rolf Hobson spør hvordan disse (overveiende) amerikanske begrepene oppstår, om de representerer nødvendige endringer og hvorvidt de er relevante for blant annet norske militære forhold.

 Rolf Hobson er cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med fagkretsen historie, sosialøkonomi og russisk. Han er dr.art. i historie fra Universitet i Trondheim med forskningsopphold i Düsseldorf (1988-1993) og Paris (2000-2003). Hobson har bl.a. utgitt Imperialism at Sea. Naval Strategic Thought, The Ideology of Sea Power and the Tirpitz Plan, 1875-1914 (Boston, 2002; tysk overs. München, 2004) og Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945 (Cappelen, 2005).

Publisert 1. mai 2008 15:09.. Sist oppdatert 22. juni 2015 13:29.