Gustavsen: Vervede i Forsvaret

Oslo Files 6/2011
Elin Gustavsen har undersøkt vervede i Forsvaret og spurt hvorfor de vervet seg, hvilke erfaringer de har gjort seg, og hva de planlegger å gjøre videre.​
​Oslo Files on Defence and Security Studies nr. 6/2011
Tittel: Vervede i Forsvaret. Motivasjon, erfaringer og fremtidsplaner
Forfatter: Elin Gustavsen
Antall sider: 54

Last ned "Vervede i Forsvaret"


Vervede er en viktig personellgruppe i Forsvaret. Likevel har vi liten innsikt i hvordan de opplever å arbeide på kontraktsbasis og hva som motiverer dem for denne typen tjeneste.

Elin Gustavsen intervjuet 28 informanter i Hæren, Luft- og Sjøforsvaret og fant at det var klare forskjeller i holdningene mellom vervede i Hæren på den ene siden, og informantene i Sjø- og Luftforsvaret på den andre.
Forskjellene er spesielt knyttet til deres syn på arbeidsvilkår og muligheter for en horisontal karriereutvikling. Til tross for dette trivdes alle informantene godt og ingen hadde grunnleggende angret på valget om å verve seg.
Mange ønsket å fortsette i Forsvaret etter kontraktens utløp, samtidig som kun et fåtall så for seg å forlenge engasjementet som vervet.

Elin Gustavsen (f. 1983) er sosiolog med mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo(2011). Hun har tatt deler av studiet ved University of Arizona. Gustavsen arbeider somforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Publisert 1. juni 2011 16:42.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:47.