Johansen: Soldatens ansvar

Oslo Files 8/2008
Soldatens ansvar for en rettsstridig ordre
Når er en soldat skyldig i en krigsforbrytelse, og kan vedkommende frikjennes på bakgrunn av ordre? Sigrid Redse Johansen tar for seg spenningen mellom militær disiplin og individuelt ansvar.

Oslo Files On Defence and Security nr. 8/2008
Tittel: Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Soldatens ansvar for en rettsstridig ordre
Forfatter: Sigrid Redse Johansen
Antall sider: 107

Last ned "Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner"


Forfatteren tar grundig for seg strafferettens begrepsbruk og sondring mellom objektive og subjektive vilkår for straff. Videre behandler hun de objektive vilkår for straff, den forbryterske gjerning, og subjektive vilkår for straff, spørsmålet om subjektiv skyld. Til slutt gjennomgår hun problemstillinger som går noe på tvers av strafferettens sondring mellom objektive og subjektive vilkår for straff. 

Internasjonal, så vel som norsk, rettspraksis blir forklart med kjente eksempler fra blant annet etterkrigsoppgjøret i Norge og Irakkrigen.

Sigrid Redse Johansen er tilsatt som hovedlærer i folkerett ved Forsvarets stabsskoles avdeling for militærmakt. Hun arbeider med et doktorgradsprosjekt innen krigens folkerett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Redse Johansen har tidligere blant annet publisert “Ordre om å begå en internasjonal forbrytelse” (2005) i Tidsskrift for strafferett.

Publisert 1. august 2008 13:41.. Sist oppdatert 22. juni 2015 09:23.