ifs_944_ifs_refleksjoner_truifs_944_ifs_refleksjoner_truhttp://forsvaret.no/ifs/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=433/media/PubImages/IFS Insight 11_2019 bilde.jpg

Truslene – konseptene – ressursene – alliansen: refleksjoner om ny langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024

I 2020 skal Regjeringen legge frem ny langtidsplan om forsvarssektoren for Stortinget. Gjennom en seminarrekke har IFS i 2019 rettet søkelyset mot grunnlagsproblemer i langtidsplanleggingen, mulige forsvarskonsepter for Norge og betydningen av NATO. I årets siste Insight reflekterer innlederne fra disse seminarene sammen med andre forskere over truslene, konseptene, ressursene og alliansen på veien mot en ny langtidsplan. Vi står foran et spennende forsvarspolitisk nytt år.

​Hovedpunkter

  • Et norsk forsvarskonsept er avhengig av legitimitet og funksjonalitet – da må det på forhånd skapes enighet om hvorvidt Norge skal ha det og på hvilket nivå det skal ligge.
  • Totalforsvarskonseptet er avhengig av tillitskapital – det fordrer ikke bare styrking av psykologisk beredskap og sivil motstandsdyktighet, men også tydelig satsing på Forsvaret.
  • Det militæroperative forsvarskonseptet må sikre troverdig avskrekkelse og mulighet til å kjempe effektivt – det innebærer robust evne til å beskytte egen og alliert kampkraft og til å slåss integrert og fellesoperativt.
  • Norske militære kapasiteter kan påvirke Russlands kost-nytte-vurdering av å skulle ta kontroll over deler av norsk territorium, men avskrekkende tiltak har mindre effekt om Norge blir involvert som følge av russiske defensive tiltak i en konflikt med en tredjepart. 
  • Trusselbildet er i rask endring med et mer selvhevdende Russland i våre nærområder og økt usikkerhet om USAs retning og vår sikkerhetspolitiske grunnmur – da må Norge ta større ansvar for egen sikkerhet.
  • Norge bør oppnå det såkalte «toprosentmålet» i 2024 – det er en forsikringspremie vi har inngått å betale, og sikkerhetssituasjonen gjør at vi må styrke egenevnen. Dette må imidlertid gjøres med årvåkenhet for å sikre bærekraft og fleksibilitet.
  • Norges mest effektive avskrekkingstiltak er å legge til rette for alliert bistand. Dette må sikres delvis gjennom infrastrukturinvesteringer, delvis gjennom å vektlegge evnen til å støtte allierte styrker i Norge. 
  • Langtidsplanen må legge rammer for at forsvarssektoren kan starte omstilling til en ny tid – dette er avhengig av bedre utnyttelse av både tidligere og fremtidige overføringer samt økt evne til forsvar mot nye trusler.
Publisert 19. desember 2019 13:23.. Sist oppdatert 6. januar 2020 13:58.