Qviller: COIN med kinesiske særtrekk?

Oslo Files 1/2014
Jørn Qviller ser på hvordan kinesiske myndigheter bekjemper indre uro. Hva kan vi vente oss av Kina som framtidig deltaker i tilsvarende operasjoner internasjonalt?

Oslo Files on Defence and Security 1/2014
Tittel:
COIN med kinesiske sætrekk? Kinas bekjempelse av ekstremisme, separatisme og terrorisme
Forfatter: Jørn Qviller
Antall sider: 90

Last ned "COIN med kinesiske sætrekk?"

I Kina har de politiske myndighetene den overordnede styringen på innsatsen mot ekstremisme, separatisme og terrorisme, og målene er langsiktige. Sikkerhetsstyrkene er underordnet den politiske innsatsen, og de underliggende årsakene til uroen blir forsøkt håndtert gjennom forsiktig oppmykning av ytringsfrihet og stimulering til økonomisk vekst. Myndighetenes bruk av harde maktmidler skaper imidlertid misnøye og svekker resultatene av økonomiske og sosiale reformer.

Fordi Kina er en global aktør, kan landet forventes å øke sitt internasjonale engasjement og samarbeid – også militært – i årene framover. Jørn Qviller spør derfor hva kinesisk tilnærming har til felles med vestlige prinsipper for opprørsbekjempelse (COIN), og hva som skiller dem fra hverandre.

Mer konkret undersøker han hva kinesiske myndigheter gjør lokalt i den urolige provinsen Xinjiang. Han ser også på hvordan de kinesiske myndighetene arbeider gjennom regionale organisasjoner som Shanghai-gruppen for å forhindre internasjonalisering av et problem som Kina definerer som først og fremst nasjonalt.

Siden Kina i økende grad er en global aktør, er det høyst relevant å spørre hva det kinesiske perspektivet vil være i internasjonale operasjoner som håndterer opprør. Qviller viser at den kinesiske tilnærmingen på mange områder er i tråd med klassisk vestlig tenkning, men har mindre til felles med måten Nato tenker rundt opprørsbekjempelse i dag.

Jørn Qviller (f. 1972) er major i Hæren og ansatt i Brigade Nord. Han har erfaring fra Kosovo og Afghanistan på taktisk nivå og fra et utall operative stillinger i Hæren og Forsvaret for øvrig. Qviller har sin utdannelse fra Hærens Krigsskole 1995–97 og 2001–03 og Forsvarets Stabskole 2011–13, hvor han også har skrevet oppgaver om kinesisk militærutvikling og militærteori. Han har mastergrad i militære studier ved Forsvarets Høyskole fra 2013. Qviller har gjennom utdanning, trening og erfaringer i internasjonale operasjoner opparbeidet seg en betydelig kompetanse på opprørsbekjempelse.

Publisert 1. januar 2014 14:50.. Sist oppdatert 4. juli 2016 15:34.