Bjerga, Kjell Inge
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier
StillingProfessor/direktør
Telefon23 09 59 31
Epostkib@ifs.mil.no

Professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011 og faglig leder for omstillingsforskningen 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017 og sekretariatsleder regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016. 

Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993.


Interessefelt og kompe​​tanseområder

 • ​​​forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • offentlig forvaltning, forsvarsledelse og -organisasjon 
 • fellesoperasjoner og forsvarsplanlegging
 • første og andre verdenskrig, den kalde krigen
 • europeisk militærhistorie og -teori
 • sivil-militære relasjoner og militærsosiologi


Bok/rapport/avhandling

 • Bjerga, Kjell Inge og Gullow Gjeseth. 2010. Heimevernet og Hæren: Landforsvaret stykkevis og delt - eller helt? Oslo Files on Defence and Security, nr. 2. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2009. Fra krisestyring til nordområdesatsning: Landsdelskommando Nord-Norge 2001-2009. Bodø: Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge, red. 2007. Forsvarets fellesoperative doktrine 2007. Oslo: Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge, red. 2007. Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine. Oslo: Norwegain Armed Forces.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2007. "Politico-Military Assesments on the Northern Flank 1975-1990". Rapport, Parallel History Project on Cooperative Security.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Hærens nye ansikt: Hurtig reaksjon, mekanisering og operativ logistikk. Forsvarsstudier, nr. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2003. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Revidert, 2. utgave. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2002. Enhet som våpen: Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948-2002. Bergen: Eide forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2002. Forsvarets overkommando 60 år 1942-2002: Rasjonalisering, politisk styring og profesjonsfrihet. Rapport, Forsvaret.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2002. Militærmakt og sikkerhetspolitikk. Studiehefte for det grunnleggende stabsstudium. Kompendium, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Forsvarskommando Nord-Norge: 30 år som fellesoperativt hovedkvarter 1970-2001. Rapport, Forsvaret.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Sikkerhetspolitikk, militærstrategi og kommandoordning. IFS Info, nr. 4. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge og Knut Amund Surlien. 2000. Forsvarets øverste ledelse i internasjonalt perspektiv - en komparativ studie av 18 land. Rapport, Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 1999. Det norske "Pentagon": Forsvarets øverste ledelse 1961-1970. Forsvarsstudier, nr. 6. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Bjerga, Kjell Inge. 1999. "Det norske Pentagon": Forsvarets øverste ledelse 1961-1971. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo, Historisk institutt.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Bjerga, Kjell Inge. 2019. "Forsvarets bistand til politiet". I Det nye totalforsvaret, redigert av Per Martin Norheim- Martinsen, 81–98. Gyldendal rettsdata.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2017. "Nils Weyer Arveschoug - I militærbyråkratiets irrganger." I Luftforsvarets historie - sett ovenfra, redigert av Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød, 175–195. Fagbokforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2014. "Hjemlig institusjonsarena i endring". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 91–101. Universitetsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2013. "Norge - den nordiske stormagt". I Tendenser, teknologier og territorium. Megatrends i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, redigert av Mikkel Vedby Rasmussen og Lars Bangert Struwe. København: Københavns universitet, Center for militære studier.
 • Bjerga, Kjell Inge og Magnus Håkenstad. 2013. "Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 54–73. Universitetsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge og Torunn Laugen Haaland. 2012. "Doctrinal innovation in a small state". I Contemporary Military Innovation: Between anticipation and adaption, redigert av Dmitry (Dima) Adamsky og Kjell Inge Bjerga, 83–106. Routledge.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2011. "Forsvarets operative ledelse i brennpunktet". I Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, redigert av Tormod Heier, 132–163. Abstrakt forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2011. "Militær tenkning mellom teori og praksis". I Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, redigert av Tormod Heier, 164–211. Abstrakt forlag.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. "Forsvarets sentrale ledelse: styring gjennom organisasjon". I Strategisk ledelse i krise og krig, redigert av Gjert Lage Dyndal, 109–127. Fagbokforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge og Kjetil Skogrand. 2006. "Securing small-state interests: Norway in NATO". I War plans and alliances in the Cold War: Threat perceptions in the East and West, redigert av Vojtech Mastny, Sven Gabriel Holtsmark og Andreas Wenger, 218–239. Routledge.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2005. "Wilhelm Mohr". I Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø, redigert av Jon Gunnar Arntzen. Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. "Folke Hauger Johannessen". I Norsk biografisk leksikon, redigert av Jon Gunnar Arntzen. Oslo: Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. "Svein Hegglund". I Norsk biografisk leksikon, redigert av Jon Gunnar Arntsen. Oslo: Kunnskapsforlaget.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. "Political Signals and Operational Necessity in the Arctic. The Commander Armed Forces North Norway in a Regional, National and International Perspective During the Cold War". I The Cold War, Military Power and the Civilian Society: Report from the conference in Bodø, Sept 12-13, 2002, redigert av Karl L. Kleve, 11–24. Bodø: Norwegian Aviation Museum.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Adamsky, Dima og Kjell Inge Bjerga. 2010. Introduction to the Information-Technology Revolution in Military Affairs. Journal of Strategic Studies 33 (4): 463–468.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2010. Development of Military Doctrine : the particular case of small states. Journal of Strategic Studies 33 (4): 505–533.

Populærvitenskapelige artikler

 • Bjerga, Kjell Inge. 2016. Teori og realiteter i langtidsplanlegging. Norges Forsvar (3).
 • Bjerga, Kjell Inge og Halvor Johansen. 2009. Forsvarets operative hovedkvarter - styrkes fellesoperativt nivå? Norsk Militært Tidsskrift 179 (5): 4–15.
 • Bjerga, Kjell Inge, John Andreas Olsen og Magnus Eriksson. 2007. Forsvarets fellesoperative doktrine 2007: Status og veien videre. Norsk Militært Tidsskrift 177 (3): 5–15.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. En alternativ luftmilitær tradisjon? Luftled - luftmilitært tidsskrift (2).
 • Bjerga, Kjell Inge og Knut Amund Surlien. 2000. Forsvarets overkommando - en anakronisme? Norsk Militært Tidsskrift (12).
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Bjerga, Kjell Inge. 2020. Kort sagt: Forsvaret er en del av demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08. januar.
 • Bjerga, Kjell Inge og Sogn-Skeie Erlend Magnus. 2019. Er Forsvaret en trussel mot demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 22. desember.
 • Bjerga, Kjell Inge og Gjermund Forfang Rongved. 2019. Hvordan skal Norge forsvares? Dagens næringsliv, 22. september.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2016. På tide å tenke nytt? VG : Verdens gang, 06. mai.
 • Bjerga, Kjell Inge og Gullow Gjeseth. 2016. Landforsvarets ambisjon. Dagens næringsliv, 19. mai.
 • Bjerga, Kjell Inge og Per Martin Norheim- Martinsen. 2015. Kan McKinsey redde Nato? Dagens næringsliv, 14. januar.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2013. Norge - en militær stormakt. Dagens næringsliv, 12. juni.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2012. Sivil-militære relasjoner i endring. Heimevernsbladet.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2012. Tettere siviltmilitært samarbeid etter 22. juli. Trygge samfunn. Tidsskrift for kvinners frivillige beredskap.
 • Håkenstad, Magnus og Kjell Inge Bjerga. 2012. Politiet, Forsvaret og gråsonene. Dagsavisen, 09. oktober.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. Forsvarssjefers rolleforståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27. april.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. Forsvarssjefsembete i endring? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19. april.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2010. "Kritikk på tynt grunnlag - en kommentar til oberst Ole Asbjørn Fauske". Offisersbladet.
 • Bjerga, Kjell Inge og Gullow Adolf Gjeseth. 2010. "Heimevernet og Hæren må slås sammen". Dagbladet, 22. april.
 • Bjerga, Kjell Inge og Torunn Laugen Haaland. 2010. Hva vil Norge ha? VG : Verdens gang, 06. oktober.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2007. Aktiv og avventende: Anmeldelse av Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905-2005. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2004. Svein Duvsete, Luftforsvarets historie, bind 3, Kalde krigere og barmhjertige samaritaner (Aschehoug 2004): Lettlest om Luftforsvaret under den kalde krigen. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Harald Høiback, Command and Control in Military Crisis. Devious Decisions, Frank Cass 2003. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Jørgen Lynd, Ved forenede kræfter - viribus unitis. Forsvarschefsemebedet og forsvarets udvikling 1950-2000. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2003. Ny forsvarsledelse - et krevende samboerskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 28. juli.
 • Haaland, Torunn Laugen og Kjell Inge Bjerga. 2002. Rekkedals "Moderne krigskunst. Militærmakt under omforming": Boken sett i et undervisningsperspektiv. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2001. Glemt signalpolitikk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 05. juni.
 • Bjerga, Kjell Inge og Knut Amund Surlien. 2001. Ambisjon og realisme i sikkerhetspolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 23. februar.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. 50 år og like stor? Nytt forsøk på å reformere forsvarsledelsen. Dagsavisen, 26. juli.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Et forsvar i Nord-Norge? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 07. januar.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Exit Forsvarets overkommando? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08. desember.
 • Bjerga, Kjell Inge. 2000. Odd T. Fjeld, Tor Jørgen Melien, Jan Egil Fjørtoft og Tor Georg Monsen, Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, Kystartilleriets Offisersforening 1999. Norsk Militært Tidsskrift.
Vis alle
Publisert 6. mai 2015 12:55.. Sist oppdatert 14. november 2019 09:36.