Gjelsten, Roald
AvdelingInstitutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner
Stillingforsker/kommandør (p)
Telefon23 09 59 32
Epostroald.gjelsten@ifs.mil.no

​​(f. 1943) Sjøkrigsskolen, operative linje 1963-67. Master of Science i operasjonsanalyse, US Naval Postgraduate School 1978. Sjøforsvarets stabsskole 1981–82. NATO Defence College i Roma i 1991. Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset, 1996. Militærstipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1985–86. Sjøtjeneste hovedsaklig på fregatt/korvett. Skipssjef korvett og sjef Sjøforsvarets skoleskvadron. Instruktør ved Sjøkrigsskolen og KNM Tordenskjold, samt hovedlærer i strategi ved Sjøforsvarets stabsskole. I sekretariatet for Forsvarskommisjonen av 1990. Kontor- og avdelingssjef i Sjøforsvarsstaben i Forsvarets overkommando. Daglig leder av prosjekt "Øverste ledelse" 1993–94 – omorganisering av Forsvarets overkommando og forsvarskommandoene. 

Hovedprosjektet i 2018 er en oppdatering av studien Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte? Denne ble publisert i serien Oslo Files on Defence and Security i 2013. Ajourføringen gjennomføres med tanke på utgivelse på engelsk.

Interessefelt og kompetanseområder:

 • maritim strategi og doktrine
 • norsk sjøkrigshistorie etter 1945
 • sjømaktsteori
 • nordområdene
 • forsvarsplanlegging og militær organisasjonsteori

Bok/rapport/avhandling

 • Terjesen, Bjørn og Roald Gjelsten, red. 2017. Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017. Bodoni forlag.
 • Gjelsten, Roald. 2015. Styrk forsvarsevnen - ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret. Oslo Files on Defence and Security, nr. 01. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Gjelsten, Roald. 2013. Fremmede ubåter i norske fjorder. Realitet eller myte? Oslo Files on Defence and Security, nr. 1. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten, Bjørn Terjesen og Jacob Børresen. 2012. The Norwegian navy: A brief history; translated and adapted from a work by Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen and Roald Gjelsten. Bergen: John Grieg.
 • Gjelsten, Roald. 2011. Marinens beredskap 1960-1990. Kampklar i Nordflåtens skygge. Oslo Files on Defence and Security, nr. 04. Institutt for forsvarsstudier.
 • Kristiansen, Tom, Roald Gjelsten og Bjørn Terjesen. 2010. Sjøforsvaret i krig og fred. Langs kysten og på havet gjennom 200 år. Fagbokforlaget.
 • Børresen, Jacob, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan h. Lilleheim og Hans Chr. Smith-Sivertsen. 2007. Fregatter i storm og stille. Marinens "langskip" 1960-2007. Bergen: Eide forlag.
 • Kibsgaard, Bjørnar Johan, Roald Gjelsten, Hans Kristian Helseth og Inge Tjøstheim. 2003. Sjømakt og sjømilitære regimer i Nord-Atlanteren: kompendium. Oslo: Europa-programmet.
 • Gjelsten, Roald. 2001. Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret - ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging. Forsvarsstudier, nr. 3/2001. Institutt for forsvarsstudier.
 • Gjelsten, Roald, red. 1993. Verktøy for fred. Sjøforsvaret og sikkerheten i 90-årene. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Gjelsten, Roald. 1978. Warship Efficiency in a Changing Environment. Mastergradsoppgave, Naval Postgraduate School.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Gjelsten, Roald og Bjørn Terjesen. 2017. "Innledning". I Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017, redigert av Bjørn Terjesen og Roald Gjelsten, 15–19. Bodoni forlag.
 • Gjelsten, Roald. 2016. "Norsk sjømakt 1960-2014. Del I. Klar til kamp: Beredskap i Nordflåtens skygge (1960-1990)". I Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013, redigert av Øivind Berntzen Armann, 128–166. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Kristiansen, Tom og Roald Gjelsten. 2013. "The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of Norway". I Maritime History and Identity. The Sea and Culture in the Modern World, redigert av Duncan Redford, 120–140. London/New York: I. B. Tauris.
 • Gjelsten, Roald. 2007. "Nedbygging, omstilling og avvikling". I Forsvaret av hovedstaden: Østlandets sjøforsvarsdistrikt og Karljohansvern 1945-2000, redigert av Tom Kristiansen, 122–150. Bergen: Eide.
 • Gjelsten, Roald. 2004. "The Role of Naval Forces in Northern Waters at the Beginning of a New Century". I Navies in Northern Waters, 1721-2000, redigert av Rolf Hugh Hobson og Tom Kristiansen. Frank Cass Publishers.
 • Gjelsten, Roald. 1993. "Sjømilitære faktorer og terminologi i lokalt perspektiv". I Verktøy for fred. Sjøforsvaret og sikkerheten i 90-årene, redigert av Roald Gjelsten, 114–137. J.W. Cappelens Forlag AS.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Gjelsten, Roald. 2001. FFI sin rolle i planleggingen av Forsvarets struktur. Norsk Militært Tidsskrift (10).
 • Gjelsten, Roald. 2000. Nytte og bruk av maritime styrker - en litteraturoversikt. Norsk Militært Tidsskrift (11).
 • Tamnes, Rolf, Roald Gjelsten, Tønne Huitfeldt, Sverre Diesen og Arne B. Dalhaug. 1990. Soviet 'reasonable sufficiency' and Norwegian security. Forsvarsstudier (5).
 • Gjelsten, Roald. 1986. Britisk sjømakt og Nato. Internasjonal Politikk (6).
 • Gjelsten, Roald og Arne Olav Brundtland. 1986. Europeisk marineaktivitet i nordområdene. Internasjonal Politikk (6).

Populærvitenskapelige artikler

 • Gjelsten, Roald. 2011. En tid med uklar trussel. Norges Forsvar (5).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Flåteplanen av 1960 - et viktig bidrag til norsk industriutvikling. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift (4).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Sjøforsvarets fredstidsfunksjon - tilstedeværelse og kanonbåtdiplomati. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2011. Sjømilitær tilstedeværelse - et viktig grunnlag for lavspenning i nordlige farvann? Norsk Militært Tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2010. Sjøforsvarets historie 1960-2010 - en kortversjon. Fra kald krig til internasjonale krigsoperasjoner og ressursfovaltning. Securitry Policy Library (5).
 • Gjelsten, Roald. 2010. Sjøkrigsskolen - 50 år i Bergen. Kontinuitet og endring 1960-2010. Norsk Militært Tidsskrift (5-6).
 • Melien, Tor Jørgen og Roald Gjelsten. 2007. Fredstid - hvordan beskytter vi våre sjøområder. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (1).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Doktrinebegrepet og norsk maritim doktrine under og etter den kalde krigen. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Forventninger til et forsvarspolitisk utvalg. Norsk Militært Tidsskrift (4).
 • Gjelsten, Roald. 2006. Kritiske faktorer i forsvarsplanleggingen. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Behov for norsk sjømakt. Norsk Militært Tidsskrift (1).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Doktordisputas om fransk militærteori. Norsk Militært Tidsskrift (3).
 • Gjelsten, Roald. 2005. Missiltorpedobåtens plass i det norske forsvar. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald og Nils Marius Rekkedal. 2004. Et nettverkbasert forsvar - noen refleksjoner. Norsk Militært Tidsskrift (10).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Den russiske fødrasjons utenrikspolitiske konsept. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Norges forhold til Russland. Fokus Europa (4).
 • Gjelsten, Roald. 2003. North European Navies in the Future. Naval Forces (3).
 • Gjelsten, Roald. 2003. Utvikling av sjømakt i den nordeuropeiske region - betydning for Norge. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (4).
 • Gjelsten, Roald. 2002. Den russiske føderasjons sikkerhetskonsept. Norsk Militært Tidsskrift (12).
 • Gjelsten, Roald. 2002. Rammer for avskrekking. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2).
 • Gjelsten, Roald. 2000. Endringer i Norges strategiske situasjon. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2).
 • Gjelsten, Roald, Jan H. Gulliksrud og Jean Bertrand. 1994. Norges strategiske stilling og forsvarsmessige behov mot år 2000. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (1, 2 og 3).
 • Gjelsten, Roald. 1991. Sjømilitære faktorer og terminologi i et lokalt perspektiv. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3 og 4).
 • Gjelsten, Roald. 1989. Sjøforsvarets målsetting og prioriteringer. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (5).
 • Gjelsten, Roald. 1988. Stabsskoleutdanningen sett i sammenheng med samfunnsmessige utfordringer til Forsvaret og offiserskorpset. Norsk Militært Tidsskrift .
 • Gjelsten, Roald. 1987. The Amphibious Warfare Strategy. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (3).
 • Gjelsten, Roald. 1986. The Development of the Norwegian Navy. Naval Forces (1).
 • Gjelsten, Roald. 1982. Hvordan ivareta NATOs interesser syd for Krepsens vendekrets? Norsk Militært Tidsskrift (5).
 • Gjelsten, Roald. 1978. Forsvarskommisjonen og Sjøforsvaret. Norsk Militært Tidsskrift (9).
 • Gjelsten, Roald. 1969. Utdannelsen av operative yrkesoffiserer i Sjøforsvaret. Er den god nok? Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (2-3).
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Gjelsten, Roald. 2010. Svein Åge Knudsen. Tilstede og usynlig i 100 år. Ubåtvåpenet 1909-2009. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2007. "Vi trenger Skjold-klassen". Bergens Tidende, 12. desember.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Geoffrey Till: A Guide for the Twenty-First Century. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Ola Bøe Hansen: Sjøkrigens skjebner - deres egne beretninger. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2005. Tommy Jeppson och Inge Tjøstheim: Militärstrategisk tänkande i et småstatsperspektiv. Et nordisk syn på militärstrategiens roll. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald. 2002. Norman Friedman: Seapower and Strategy. Navies and National Interests. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Gjelsten, Roald og Knut Amund Surlien. 2001. Forutsigbarhet eller skippertak? Bergens Tidende, 17. februar.
Vis alle
Publisert 30. april 2015 13:46.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 10:36.