Trosner referatTrosner referathttp://forsvaret.no/media/PubImages/Trosner referat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8810

IFS-seminar: Trosners dagbok ‒ sjøkrig på 1700-tallet

31 januar ble funnene til forskningsarbeidetom sjømannen Trosner sin dagbok lagt frem ved Institutt for forsvarsstudier

​​​Den norske matrosen Trosner levde og virket i den dansk-norske flåten på Tordenskiolds tid. Trosner var en uvanlig sjømann. Mens den store nordiske krig pågikk, skrev han en enestående dagbok i årene 1710‒1714. Teksten og tegningene er unike, ikke bare for maritimt interesserte, men også for dem som er interessert i kulturelle og samfunnsmessige forhold. Tegningene gir et innblikk i sjøkrigen og livet om bord, fartøyenes utseende, samt seil- og flaggføring. De viser også hendelsene, samfunnet, menneskene og stedene slik de så ut den gangen. Trosners dagbok har Riksarkivet gjort tilgjengelig på digitalarkivet.

Trosnerprosjektet har bidratt til digitalisering av dagboken og gjort den alminnelig tilgjengelig gjennom bokverket
For Kongen og Flåten. Matros Trosners dagbok 1710‒1714 i to bind. Dette verket er redigert og kommentert av Hans Christian Bjerg og Tor Jørgen Melien (Fagbokforlaget 2017). Bind 1 dekker perioden april 1710 til oktober 1711. Bind 2 dekker perioden oktober 1711 til januar 1714. Bjerg har vært hovedredaktør for utgivelsen mens Melien har vært prosjektleder.

For første gang er de bevarte sidene fra dagboken trykket i sin helhet. Tekstene er oversatt til moderne dansk og trykket ved siden av tegningene fra dagboken. Teksten har fortløpende forklarende og kommenterende noter på norsk, og en innledning som blant annet diskuterer forfatterskapet og miljøet i den dansk-norske flåten.

På IFS-seminaret 31. januar redegjorde innlederne for arbeidet med matros Trosners dagbok. I tillegg ble det gitt forberedte kommentarer fra to faghistorikere med spesialkunnskap om den aktuelle perioden i dansk-norsk historie.

Førsteamanuensis og IFS' Senter for sivil-militære relasjoner,
Sigurd Sørlie, ønsket velkommen og ledet seminaret.
Hans Christian Bjerg redegjorde for Trosners dagbok som kildeutgivelse.
Forfatter og marinehistoriker
Hans Christian Bjerg redegjorde for Trosners dagbok som kildeutgivelse. Han kom inn på prosessen med å digitalisere dagboken og det nitide arbeidet med å tolke det håndskrevne manuskriptet. Bjerg kunne antyde hvem ​som hadde hatt tilgang til dagboken gjennom årene, og redegjorde for dens rolle som kildeskrift. Roar Tank utga en forkortet utgave i 1923, men med svært få illustrasjoner. Bjerg konkluderte med at forfatteren ikke var Niels Trosner, men hans bror Daniel.​​​​

Forfatter og kommandørkaptein (p)
Tor Jørgen Melien fortale om Trosners sjøtjeneste og virksomheten i den dansk-norske flåten. Mer detaljert gikk Melien inn på Trosners omtale av Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt samt Peter Wessels (senere Tordenskiold) sjømilitære bedrifter. Både Bjerg og Melien kunne vise hvordan Trosner brukte tegningene til å forsterke informasjonsverdien av dagboken.

Professor
Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo, diskuterte dagbokens potensial for å gi større innsikt i sosialhistorien. Hun påpekte den betydning verket ville få som kildeskrift for kommende studenter. Dagboken gir også en rik beskrivelse av samtiden. Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.

Historiker ph.d.
Ole Henrik Gjeruldsen snakket om matrosutskrivningen i Norge på 1600-tallet og frem til Trosners tid. Sjøutskrivingen var av en betydelig størrelse under dansketiden. Tosner fremstår som en representant for de mange anonyme sjømennene som tjenestegjorde i flåten. Trosners dagbok er derfor av nasjonal betydning.

Etter innledningen var det avsatt tid til spørsmål og svar. I panelet satt Melien, Bjerg, Sandvik og Gjeruldsen. 

​Rapport skrevet av Tor Jørgen Melien

Publisert 31. januar 2017 12:00.. Sist oppdatert 16. februar 2017 10:19.