Spenninger og demokratisering: lansering av første bind av Forsvarsdepartementets historie

Første bind i serien om Forsvarsdepartementets historie, skrevet at professor Tom Kristiansen, ble lansert 18. desember ved IFS.

​​​​​Med fokus på departementets opprettelse i 1814 til krigsutbruddet i 1940, er dette den første av to deler som til sammen tar for seg hele utviklingen av den norske forsvars- og departementsstrukturen.

Kristiansen poengterte selv humoristisk at dette prosjektet, som startet i 2007 på initiativ fra Forsvarsdepartementet selv, er noe av det mest spennende han har arbeidet med, selv om både familie og venner uttrykte bekymring for spennet og omfanget av oppgaven. Han la også vekt på det verdifulle arbeidet til sine kollegaer, da spesielt med tanke på fotograf Tom Jensen som har lagt ned en iherdig innsats i å finne illustrasjoner og bilder fra 18- og 1900-tallet til boken. 

Kjell Inge Bjerga, dekan ved Forsvarets høgskole, introduserte boken og utbroderte hvordan historien til Forsvarsdepartementet er preget av spenninger. Spenninger mellom politikk og forvaltning, mellom politikk og rettssystemet, mellom fristilling og kontrollbehov, og ikke minst mellom sentralisering og desentralisering. En kritisk studie som dette, av nettopp departementets oppbygging og strukturelle utvikling, er like relevant i dag som opp gjennom historien. 

Tom Kristiansen presenterte så selve hovedtrekket ved boken, nemlig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret står i sentrum for hele nasjonsbyggingen, unionsstriden og forfatningen som pågikk fra grunnloven ble nedfelt i 1814. 

I starten var militærmakten i stor grad preget av autonomi, med egne interne system for å ivareta helse, rett, pensjon og annet, og opererte dermed nesten som en stat i staten. Etter hvert kom behovet fra Stortinget om å utøve demokratisk kontroll av forsvarsmakten. Dermed havnet man i en balansegang mellom den funksjonelle oppgaven til Forsvaret (sikkerhet) og å være en refleksjon av samfunnets ideologi og normer, som ble synliggjort under det tyske angrepet i 1940. Da var militærmakten blitt liberalisert og en del av folkestyret, i den grad at man ikke var i stand til å ivareta den funksjonelle oppgaven med å forsvare landet.

Dette første eksemplaret ble overlevert til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Kjersti Klæboe, som uttrykte at "denne har vi ventet på!" Hun oppsummerte at prosjektet vil danne bakteppet for departementets fremtidige utvikling, og at det gir oss en unik mulighet til å drøfte de lange linjene i Forsvarsdepartementets organisering og virksomhet. Dermed burde første bind være julelektyren for alle i befatning med departementet, i påvente av bind nummer 2 som kommer i 2015. 

God lesing!

Andreas Østhagen

Publisert 18. desember 2014 00:00.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:07.