Leverandør­informasjon

Stortingsmelding 9

Kontakt

Sektoren

Møtearenaer

Dette er Melding til Stortinget 9

Meld. St. 9 "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien I Melding til Stortinget 9 (2015 - 2016) og innstilling 186 S (2015 - 2016) heter det blant annet at Forsvaret og industrien er strategiske partnere. En norsk forsvarsindustriell kapasitet innenfor viktige teknologiske kompetanseområder er vesentlig for å sikre forsvarssektoren riktig materiell og kompetanse til rett tid.

Et hovedmål med meldingen er å bidra til å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser ved å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, med Forsvarets behov som utgangspunkt.

TREKANTSAMARBEIDET

Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske Forsvaret og for internasjonal eksport. Melding 9 beskriver Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og industrien. Forsvarsmateriell har ansvar for anskaffelser til Forsvaret, og har således en viktig rolle i dette samarbeidet. Se forenklet versjon av hvordan investeringsprosessen fungerer.

TIDLIGDIALOG

Et av tiltakene i meldingen er tidlig involvering og dialog mellom forsvarssektoren og industrien. En av de bærende pilarene i samarbeidet mellom forsvarssektoren og industrien skal være tidlig dialog på̊ strategisk nivå̊, gjennom å utnytte en rekke møteplasser mellom aktørene. Tidlig dialog mellom partene skal bidra til at forsvarssektoren gjøres kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, og til at norsk industri forstår Forsvarets behov. Dialogen skal bidra til at den enkelte aktør blir i stand til å ta gode og tidsriktige beslutninger.

Forsvaret skal bidra til økt nasjonal verdiskapning og et konkurransedyktig næringsliv, samtidig som industrien skal gi Forsvaret nødvendig tilgang på kompetanse, materiell og tjenester. Forsvarsmateriell har en strukturert dialog med norsk industri på flere plan, blant annet ved jevnlige dialogforum mellom Forsvarsmateriell og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI).

LES HELE MELDINGEN HER

Kontakt

FORSVARSMATERIELL LANDKAPASITETER

​​​Kontakt:​​​​ landkap.forsvarsmateriell@mil.no​
Ansvarsområde: Kjøretøy, simulatorer, elektrooptisk, våpen, systemansvar land.​​​​​​

FORSVARSMATERIELL MARITIME KAPASITETER

​​​Kontakt:​​​​ markap.forsvarsmateriell@mil.no​
​​Ansvarsområde: Fartøyer, våpenteknisk sjø, systemansvar sjø.

FORSVARSMATERIELL LUFTKAPASITETER

​​​Kontakt:​​​​ luftkap.forsvarsmateriell@mil.no​
Ansvarsområde: Kampfly, flermotorfly, helikopter, droner, systemansvar luft.​​​

FORSVARSMATERIELL FELLESKAPASITETER

​​​Kontakt:​​​​ felleskap.forsvarsmateriell@mil.no​
Ansvarsområde: Uniform, drivstoff, ammunisjon, sanitetsmateriell, basemateriell.​​​​

FORSVARSMATERIELL IKT-KAPASITETER

​​​Kontakt:​​​​ ikt-kap.forsvarsmateriell@mil.no​
Ansvarsområder: IKT-utstyr, fagansvar IKT, nettverksbasert forsvar​.​​​​

Sektorens samarbeid

Regjeringen legger vekt på å ha et strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. I henhold til Melding til stortinget 9 er Regjeringens mål å skaffe til veie best mulig forsvarsmateriell til best mulig pris.

Forsvaret

Forsvaret har behovet, stiller bruksmessige krav og er bruker av IKT, materiell og våpensystemer.

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er prosjekteier og beslutter hvilke investeringsprosjekter som skal gjennomføres, basert på Forsvarets behov og ofte med bakgrunn i FFIs forskning og industriens evne til å levere.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvaret, og samarbeider med industrien om teknologiutvikling.

Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell er merkantilt ansvarlig for anskaffelsen og omsetter brukerens krav til tekniske krav. Forsvarsmateriell tester og gjennomfører teknisk og forvaltnings-messig godkjenning av alt materiell.

Industrien

Forsvarsindustrien "svarer" på forsvarets behov med grunnlag i de drivende faktorene i en anskaffelse: ytelse, kost og tid.

Møtearenaer for industrien

Her finner du fremtidige arrangementer i forsvarssektoren.

SE ARENAER

Industri

Denne siden er et verktøy for industrien. Her finner du relevant informasjon knyttet til anskaffelser i forsvarssektoren.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På denne siden vil du blant annet finne spesifikk informasjon om​ industrielt samarbeid og gjenkjøp, industrisikkerhet og internasjonalt samarbeid, samt lenker til lover og regelverk som omhandler anskaffelser.

Les mer om anskaffelser til Forsvaret her:
Framtidige anskaffelser til Forsvaret​ (FAF) 2015 -2023​​​​​​​​​​

​​Les mer om status på industrisamarbeidsavtaler her: ​​
​Industrisamarbeidsavtaler statu​s 2016​​​​


 

 

European Military Airworthiness RequirementsEuropean Military Airworthiness Requirements<p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​Forsvarsmateriell luftkapasiteter styrer implementeringen av </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><a href="http://eda.europa.eu/experts/airworthiness" target="_blank">EMAR (Europ​ean Military Airworthiness Requirements)</a> i Norge. EMAR ​er et felleseuropeisk sett med krav for militær luftdyktighet, det vil si sikkerhetskrav til flygende materiell. EMAR utvikles og utgis av European Defence Agency (EDA), som er et EU-organ med formål å styrke europeisk militært samarbeid.</p><p>Sjef Forsvarsmateriell luftkapasiteter er norsk militær luftdyktighetsmyndighet, og har utgitt Reglement for militær luftdyktighet (RML) som regulerer krav til industri, samt innføring av norske militære luftfartøyer. Kravene er i hovedsak i henhold til EMAR-regelverket. <br><br>Regelverkene finner du her:<br><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​<br><a href="/forsvarsmateriell/ForsvaretDocuments/(U)%20AMC%20GM%20til%20Regulation%20for%20NMAW%20promulgert%208%20mar%202017.pdf" style="font-size:1rem;">AMC & GM to Regulation for Norwegian Military Airworthiness</a>​</p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=6

Publisert 28. desember 2015 16:45.. Sist oppdatert 5. april 2017 13:33.