Anskaffelser

Anskaffelser til Forsvaret er omfattende og varierte både når det gjelder innhold og kompleksitet.

Forsvarsmateriell er hovedansvarlig for anskaffelser til Forsvaret; alt fra større investeringer i nytt materiell til mindre materiellanskaffelser.

Overordnet regelverk

Anskaffelser til Forsvaret er underlagt lov om offentlige anskaffelser av 17. ​juni 2016 nr. 73 (LOA)​, med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Noen av anskaffelsene er unntatt disse reglene,  og dette gjelder i hovedsak krigsmateriell og materiell som er uunnværlig for forsvarsformål. Forsvarssektoren forholder seg også til interne regelverk for anskaffelsesvirksomhet.

Forsvarsmateriell ønsker å konkurranseutsette alle anskaffelser så langt det er mulig. Anskaffelser som skal kunngjøres er å finne på Doffin. En del av Forsvarets anskaffelser er sikkerhetsgraderte (i overenstemmelse med sikkerhetsloven), eller vil av andre grunner ikke kunngjøres. I slike tilfeller henvender Forsvaret seg direkte til aktuelle leverandører.

Etiske retningslinjer

Etikk innen forsvarsanskaffelser er svært viktig. Alle ansatte i Forsvarsmateriell har ansvar for å framstå med integritet og å skape et arbeidsmiljø som er åpent og transparent, hvor alle leverandører behandles likt. Forsvarsmateriell forventer også at leverandørene har egne etiske retningslinjer i sin organisasjon. 

Generell informasjon om Forsvarets anskaffelser

Overordnede politiske føringer for anskaffelser i forsvarssektoren ligger på Forsvarsdepartementets hjemmesider​​​​​​​​​​​​.​ En oversikt over fremtidige investeringsanskaffelser i perioden 2019 – 2026 finner du her.

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>​Her finner du eksterne relaterte lenker:<br></p><p><a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73" target="_blank">Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) - Lovdata.no</a><br></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/id1109/" target="_blank">Forsvaret og industrien, Forsvarsdepartementet - Regjeringen.no</a><br></p><p><a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974" target="_blank">Forskrift om offentlige anskaffelser - Lovdata.no</a><br></p><p><a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-04-1185" target="_blank">Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser - Lovdata.no</a><br></p><p><a href="https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-10-25-1411" target="_blank">Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) - Lovdata.no</a><br></p><p><a href="/prinsix/Sider/default.aspx" target="_blank">Prinsix - Forsvaret.no</a><br></p>

Publisert 29. desember 2015 17:52.. Sist oppdatert 14. august 2020 13:39.