Anskaffelser

Forsvarets anskaffelsesvirksomhet er omfattende og variert både når det gjelder anskaffelsenes innhold og kompleksitet. I sum anskaffer Forsvaret for i størrelsesorden 16 milliarder kroner i året.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anskaffelsene spenner fra større investeringer i nytt materiell til mindre driftsanskaffelser av forbruksmateriell og tjenester. Forsvarsmateriell er hovedansvarlig for anskaffelser til Forsvaret og er den institusjon i forsvarssektoren som inngår de fleste anskaffelsesavtaler. For en rekke produktområder inngås det rammeavtaler av Forsvarsmateriell, som avdelinger i resten av Forsvaret benytte. Slike rammeavtaler inngås normalt med varighet fra to til fire år. Investeringsanskaffelser gjennomføres normalt av Forsvarsmateriells fem leveranseavdelinger.

Overordnet regelverk:

Forsvaret er underlagt Lov om offentlige anskaffelser av 17. ​juni 2016 nr. 73 (LOA)​, med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser og Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Enkelte av Forsvarets anskaffelser er unntatt disse regelverkene. Dette gjelder i hovedsak krigsmateriell og materiell som er uunnværlig for forsvarsformål. Forsvarssektorens forholder seg også til interne regelverk for anskaffelsesvirksomhet.

HVORDAN ANSKAFFER FORSVARET VARER OG TJENESTER:

Forsvarsmateriell ønsker å konkurranseutsette en hver anskaffelse så langt det er mulig. Anskaffelser som skal kunngjøres er å finne på Doffin. En del av Forsvarets anskaffelser er sikkerhetsgraderte (j​amfør Sikkerhetsloven) eller vil av andre grunner ikke kunne kunngjøres. I slike tilfeller henvender Forsvaret seg direkte til aktuelle leverandører.

Etiske retningslinjer​​

Etikk innen forsvarsanskaffelser er viktig. Alle ansatte har ansvar for å framstå med integritet og å skape et arbeidsmiljø som er åpent og transparent og hvor alle leverandører behandles likt. Avgjørelser angående inngåelse av kontrakter skal være dokumentert og skal kunne verifiseres.​

GENERELL INFORMASJON OM FORSVARETS ANSKAFFELSER:
Overordnede politiske føringer innenfor anskaffelsesområdet i forsvarssektoren er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets hjemmesider​​​​​​​​​​​​.​ Forsvarsmateriell er en viktig partner for norsk industri slik det fremkommer i I Melding til Stortinget 9 (2015 - 2016) og innstilling 186 S (2015 - 2016).

En oversikt over fremtidige investeringsanskaffelser i perioden 2015 – 2023 er å finne på samme sted. ​​

Publisert 29. desember 2015 17:52.. Sist oppdatert 23. juni 2017 13:03.