Nytilføring i HeimevernetNytilføring i Heimevernethttp://forsvaret.no/media/PubImages/nytilforing-karusell-hv-16-ovelse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8247Nokre år etter førstegongstenesta kan du bli innkalla til Heimevernet som ein del av det territoriale forsvaret av Noreg.

× KORONAVIRUS-SITUASJONEN
Det kan komme endringer for de som er innkalt til nytilføring i Heimevernet. Forsvaret følger kontinuerlig utviklingen i situasjonen og gjør fortløpende vurderinger.

Personell som blir berørt av endringer blir kontaktet direkte med ny informasjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​Ved​ nytilføringa til Heimevernet får du utlevert personleg utstyr og våpen. Du får òg informasjon om di rolle i Heimevernet med praktisk informasjon, rettar og plikter.

 Komande nytilføringar

 

 

Nytilføring i HV-12<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-12Én dags nytilføring ved Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Frammøte mellom 15. og 24. september kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 22.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-09-24-hv-12
Nytilføring i HV-14<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-14Én dags nytilføring ved Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Frammøte mellom 15. og 25. september kl. 08.30. Dimisjon innen kl. 17.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-09-25-hv-14-2
Nytilføring i HV-03<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-03Én dags nytilføring ved Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03. Frammøte enten 29. eller 30. september. Tjenesten varer ca. 4 timer.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-09-30-hv-03
Nytilføring i HV-17<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-17.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-17Én dags nytilføring ved Finnmark heimevernsdistrikt 17. Frammøte fra 19. til 22. oktober kl. 10.00. Dimisjon kl. 18.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-10-22-hv-17
Nytilføring i HV-11<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-11.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-11Én dags nytilføring ved Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11. Frammøte enten 28. eller 29. oktober kl. 09.30. Dimisjon innen kl. 18.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-10-29-hv-11
Nytilføring i HV-02<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-02.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-02Én dags nytilføring ved Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02. Frammøte enten 3., 4. eller 5. november kl. 08.00 eller 12.00. Dimisjon samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-11-05-hv-02
Nytilføring i HV-08<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-08Én dags nytilføring ved Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08. Frammøte enten 3. eller 5. november. Dimisjon samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-11-05-hv-08
Nytilføring i HV-05<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-05Én dags nytilføring ved Opplandske heimevernsdistrikt 05. Frammøte enten 17. eller 18. november kl. 09.00. Dimisjon samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-11-18-hv-05
Nytilføring i HV-01<img alt="" src="/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nytilføring i HV-01Én dags nytilføring ved Oslofjord heimevernsdistrikt 01. Frammøte mellom 7. og 10. desember kl. 08.30. Dimisjon kl. 16.00 samme dag som frammøte.http://forsvaret.no/nytilforing/2020-12-10-hv-01

 Praktisk informasjon

 

 

Køyrer du eigen bil?Køyrer du eigen bil?<p></p><p>Der det er offentleg transport tilgjengeleg, får du refundert eit beløp som tilsvarer det som det hadde kosta å bruke offentleg transport. Er det ikkje offentleg transport tilgjengeleg, får du kilometergodtgjering. Dei fleste oppmøtestedar har avsett plassar til parkering. Du parkerer på eige ansvar.​</p><p>Merk! Av og til kan kilometergodtgjering vere billigare enn offentleg transport, då blir det utbetalt kilometergodtgjering.​</p>
Refusjon av reisaRefusjon av reisa<p>​<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvaret r</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">efunderer reise til og frå oppmøtestaden. Reisegodtgjeringa blir utrekna etter den billigaste reisemåten og blir utbetalt etter oppmøte. Du får rabatt på offentleg transport ved å vise fram legitimasjon og innkallinga.​</span></p>
Sjuk eller skadd når du skal møte?Sjuk eller skadd når du skal møte?<p>​​​Blir du akutt sjuk like før frammøte må du varsle Forsvaret omgåande på telefon <strong>915 03 003</strong> og sende kopi av sjukemeldinga.<br>Dokumentasjon bør sendast på e-post ​<a href="mailto:postmottak@mil.no">postmottak@mi​l.no​</a>.</p><p>Dersom du har fått ein kronisk sjukdom, som du trur har konsekvensar for om du kan tenestegjere, må du sende ei legeerklæring (helst ikkje eldre enn 3 må​nadar) til Forsvaret straks etter at du har fått innkallinga. Sjå innkallingspapira for detaljar.</p><p>Legeerklæringa må innehalde grundig forklaring av sjukdom/plager samt vurdering av prognose.<br></p>
Treng du overnatting for å rekke oppmøtetidspunktet?Treng du overnatting for å rekke oppmøtetidspunktet?<p>Sjå informasjon som gjeld spesifikt for <span style="line-height:1.625;font-size:1rem;">heimevernsdistriktet ditt. Der står det kvar du skal ta kontakt for å ordne overnatting om det er mogleg. Anna overnatting blir ikkje dekt.​​​</span></p>

 Utsetting eller fritak frå Heimevernet

 

 

Eg er pasifist/militærnektarEg er pasifist/militærnektar<p>Forsvarsloven opnar for at vernepliktige som kjem i konflikt med si alvorlege overtyding (pasifisme) kan bli friteken for militærteneste.</p><p>Overtydinga må vere fast og alvorleg. Ei alvorleg overtyding kan vere etisk, religiøst eller politisk fundert. Du må ha ei grunnleggjande pasifistisk innstilling.​</p><p> <strong>Siviltenesta er avvikla<br></strong>Den sivile verneplikta (sivilteneste) vart avvikla 1. juli 2012. Det er likevel mogleg å søke fritak for militærteneste av overtydingsgrunnar.</p><p>Fritak etter forsvarsloven blir ikkje gitt av andre årsaker, som til dømes tilhøve av medisinsk, sosial eller velferdsmessig karakter. </p><p>Søknad kan tidlegast leggast fram på sesjon.​</p><p> <strong>Slik søker du</strong></p><ol><li>Skriv ut søknadsskjema​ (på <a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/soknad-fritak-overbevisning-bm.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />bokmål</a> eller <a href="/karriere_/ForsvaretDocuments/soknad-fritak-overbevisning-nn.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />nynorsk</a>)<br></li><li>Fyll ut søknadsskjemaet<br></li><li>Skjemaet skal ikkje sendast elektronisk, men i post til:<br>Forsvarets personell- og vernepliktssenter<br>Postboks 800, postmottak<br>​2617 Lillehammer<br></li></ol><p> <strong>Kva skjer etterpå?</strong><br>Om du får søknaden din innvilga, opnar Forsvaret for at du kan bli innkalla til Sivilforsvaret. Det er så Sivilforsvaret som vel om dei vil innkalle deg til teneste eller ikkje.<br></p><p> <strong>Fakta om lova</strong><br>Lova gir høve til å søke om fritak for militærtjeneste av overtydingsgrunnar.<br></p><ul><li>Den krev at du har ei grunnleggjande pasifistisk haldning.<br></li><li>Du må ta avstand frå at andre menneske brukar vald og våpen som metode for konfliktløysing.<br></li><li>Med unntak av nødverjesituasjonar blir det kravd at haldninga er absolutt og gjeld i alle situasjonar (det inneber òg at du må ta avtand frå at Noreg har eit væpna forsvar). Søknad kan tidlegast leggast fram ved sesjon.</li></ul><p>Merk! Ein søknad om fritak for militærteneste fører ikkje til automatisk utsetting av tenesta. Er du allereie kalla inn til teneste skal du, så lenge du ikkje har fått anna melding frå Forsvaret, møte i samsvar med innkallinga. Du kan bli pålagd å følgje tenesta utan våpen i inntil 4 veker medan søknaden blir behandla.<br></p> <br>
Søk om fritakSøk om fritak<p>Du kan søke om fritak frå verneplikta og Heimevernet på grunn av skade, sjukdom eller andre helseproblem. Då må du sende søknad med dokumentasjon om den nye helsesituasjonen din. Ein legeattest må innehalde opplysningar om diagnose, tidlegare og pågåande behandling, prognose osv.</p><p> <strong>Send søknaden til:</strong><br>Forsvarets personell- og vernepliktssenter<br>Postboks 800, postmottak<br>2617 Lillehammer</p><p> Eller på e-post til <a href="mailto:postmottak@mil.no">postmottak@mil.no​</a>.</p><p> <strong>Merk!</strong> Har du vore på heimevernsøvingar før, skal ein søknad om fritak sendast direkte til heimevernsdistriktet ditt.​</p><p class="forsvaretElement-p">Om du har ein samfunnskritisk funksjon kan det òg hende at du kan inngå i fritaksordninga. Høyr med din arbeidsgivar og sjå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=a58b70a9-2add-4fb8-ba52-3ee08019d610">forsvaret.no/fritaksordninga​</a>.<br></p><p> <br> </p>
Søk om utsettingSøk om utsetting<p>​​Du er pliktig til å møte dersom du får innkalling til nytilføring til Heimevernet. Er det spesielle grunnar til at du ikkje kan møte, kan du søke om utsetting.</p><p>Du kan mellom anna søke om utsetting på grunn av:​​</p><ul><li>Utdanning (berre for utdanning på studiestad utafor heimevernsdistriktet)<br></li><li>Eiga helse<br></li><li>Sjukdom i familien<br></li><li>Svangerskap/omsorg<br></li><li>Eineforsørgjar / omsorg for barn<br></li></ul><p><a href="https://skjemaer.forsvaret.no/cng/Skjemaer/soknadUtsettelseHV" class="gullknapp">Søk her</a></p><p>Har du problem med digitalt skjema, kan du bruke PDF-skjema på <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/hv-nytilforing-soknadsskjema-bokmal.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />bokmål</a> eller <a href="/tjeneste_/ForsvaretDocuments/hv-nytilforing-soknadsskjema-nynorsk.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />nynorsk</a>.</p><p><strong>Merk!</strong> Søknad om utsetting av årleg trening skal sendast direkte til heimevernsdistriktet ditt. <a href="/hv/Sider/Utsettelse0504-1047.aspx">Les meir</a></p>